Don Bosco Centrale vzw staat in Nederland geregistreerd als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) met fiscaal nummer (RSIN) 823764138.

Om het publiek een transparant inzicht in de organisatie te verschaffen, worden diverse gegevens hierover gepubliceerd:

1. ALGEMENE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS

Don Bosco Centrale vzw

François Gaystraat 129
B-1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel)
BELGIE
Tel : +32 2 771 21 00
Fax: +32 2 772 66 86
BE 0408.499.266

Contactpersoon: Peter Van den Borre, afgevaardigd bestuurder.
e-mail: peter.vandenborre@donbosco.be

2. RAAD VAN BESTUUR

Leden van de Raad van Bestuur zijn:

Dhr. Wilfried Wambeke
Dhr. Joseph Claes
Dhr. Peter Van den Borre
Dhr. Frans Matthyssen
Dhr. Koen Timmermans
Dhr. Albert Van Hecke
Dhr. Dieter Verpoest

Voorzitter: De heer Wilfried Wambeke
Penningmeester: De heer Peter Van den Borre
Secretaris: De heer Joseph Claes

3. BELEIDSPLAN VAN DE VZW DON BOSCO CENTRALE

A. STRATEGIE

Deze is gebaseerd op de doelstellingen, zoals geformuleerd in Art 3 § 1 van de statuten. Deze kunnen als volgt worden opgesomd:

 • Zorg voor het leven van de leden van de congregatie van de salesianen van Don Bosco, van de rekrutering, over de vorming tot de verzorging wanneer zij ziek of hulpbehoevend worden.
 • Steun aan de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum en andere, in het bijzonder de salesiaanse vorming van de medewerkers.
 • Steun aan de Don Bosco Internaten.
 • Steun aan de Don Bosco Instellingen voor Bijzondere Jeugdzorg, met zorg voor de salesiaanse vorming van de medewerkers.
 • Steun aan de jeugddienst en de speelpleinen en andere initiatieven voor de vrije tijd.
 • Steun aan Jeugdverblijfcentra en bezinningscentra.
 • Steun aan de missies onder allerlei vormen.
 • Werken aan evangelisatie door allerlei publicaties.

De statuten geven ook aan dat dit gebeurt met afzien van elk winstoogmerk voor wie dan ook. Volgens
Art 17 gaat het liquidatiesaldo bij ontbinding naar een vereniging met een gelijkaardig doel.

B. BELEID

Om de bovengenoemde doelstellingen waar te maken worden verschillende initiatieven genomen:

 1. De zorg voor het leven van de salesianen:

  Zorg voor de aangepaste woonomgeving, met de nodige verbouwings- en aanpassingswerken aan de behuizing, en de investering in geschikte WZC-kamers voor medebroeders die hulpbehoevend worden inclusief het betalen van de rekeningen in verband met hun verblijf in deze omgeving.

  Uitstippelen en bekostigen van het vormingstraject voor jonge confraters.
 2. De steun die gegeven wordt aan de initiatieven, opgesomd in de doelstellingen, gebeurt door de aanwezigheid van medebroeders op het niveau van het bestuur, en waar mogelijk ook in de concrete werking van deze instellingen. Af en toe wordt er ook financiële ondersteuning gegeven, onder vorm van een gift of een renteloze lening voor investeringsprojecten.
 3. De steun aan de missies gebeurt door giften en door hulp bij administratie voor de uitgezonden missionarissen.
 4. De vzw Don Bosco Centrale geeft een tweemaandelijks gratis tijdschrift uit, dat verspreid wordt naar een 30.000 adressen. Daarnaast worden jaarlijks ook twee kalenders uitgegeven en zijn er elk jaar enkele brochures, vooral rond advent en vasten.


De werving van de gelden die nodig zijn voor het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen gebeurt vooral via giften, op basis van het invoegen van een overschrijvingsformulier in het tijdschrift. Er is ook een kleine winst op de verkoop van de kalenders en de brochures. Af en toe ontvangen wij ook een legaat.

De rest van de inkomsten worden gehaald uit de opbrengst van de belegde kapitalen.

De Raad van Bestuur van de vzw valt samen met de provinciale raad. Deze vergadert minimaal twee maal per maand en neemt alle beslissingen in verband met beleid en beheer van goederen en gelden. De concrete opvolging van de uitvoering van de besluiten in verband met het beheer ligt bij de provinciale econoom, die tevens de penningmeester is van de vzw. Jaarlijks legt de Raad van Bestuur een financieel verslag voor aan de Algemene Vergadering van de vzw, die het beheer vervolgens goedkeurt en kwijting verleent voor het beheer aan de bestuurders van de vereniging.

De jaarcijfers worden overgebracht in een geijkt formulier, dat dan weer gebruikt wordt voor de neerlegging van de boekhouding op de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Daar zijn deze stukken gratis elektronisch te raadplegen door iedereen die dat wil.

C. BEHEER

In de jaarrekening is de balans terug te vinden, zoals neergelegd op de balanscentrale van de nationale bank van België. Daaruit blijkt dat de kleine helft van de reserves is bestemd voor de “Zorgkost”. Dit behelst de kosten voor punt 1 van het beleid, namelijk de kosten voor levensonderhoud in de ruime zin van het woord voor de medebroeders. De andere helft draagt de titel “Projectenfonds”. De opbrengsten van dit kapitaal worden gebruikt voor het ondersteunen van de initiatieven in de verschillende sectoren waar wij activiteiten hebben. In eerste instantie gaat het over lonen voor de medewerkers die een sleutelrol spelen in de coördinatie van de sectoren. Verder wordt er voor sommige projecten een financiële tegemoetkoming gegeven. Daarbij worden voortdurend de uitgaven afgestemd op de (te verwachten) inkomsten.

4. STATUTEN

DON BOSCO CENTRALE V.Z.W.

François Gaystraat 129 – 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel)

De vereniging werd opgericht op 20 juli 1933 en haar eerste statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1933 onder het nummer 987. De statuten werden een eerste maal gewijzigd tijdens de algemene vergadering op 16 november 1955, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder het nummer 4215. Een tweede statutenwijziging had plaats tijdens de samenkomst van de algemene vergadering op 25 november 1965, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1966 onder het nummer 760. Een derde statutenwijziging had plaats tijdens de samenkomst van de algemene vergadering op 2 december 1981, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1982 onder het nummer 1619. Een vierde statutenwijziging had plaats tijdens de samenkomst van de algemene vergadering op 15 december 1988, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 23 februari 1989 onder het nummer 1827. Op deze laatste publicatie werden terechtwijzingen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 april 1989 onder het nummer 4344bis.

De algemene vergadering van de vereniging heeft op haar vergadering van 17 maart 2004 besloten om de vorige statuten te vervangen door nieuwe statuten waarvan de tekst hieronder volgt.

STATUTEN

TITEL I. – NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art. 1. -De vereniging draagt als naam: ‘Don Bosco Centrale’, v.z.w., afgekort: ‘Don Bosco’, v.z.w.

Art. 2. -De vereninging heeft haar maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), François Gaystraat 129, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 3. - § 1. De vereniging heeft tot doel: de mogelijkheid verzekeren aan de leden van deze sociëteit en hen die er deel van wensen uit te maken om in gemeenschap te leven; de recrutering en opleiding mogelijk maken en verzekeren van hen die lid wensen te worden van de sociëteit van de H. Franciscus van Sales, ook genoemd de congregatie van de Salesianen van Don Bosco; te dien einde bezorgt zij aan ieder, waarover boven sprake, woning voeding, bestaansmiddelen en onderhoud en verzekert hen alle zorgen in geval van ziekte, invaliditeit of ouderdom; de verwezenlijking van de apostolische doelstellingen van de sociëteit van de H. Franciscus van Sales en van hun stichter Don Bosco, door onder meer het geven, besturen, verspreiden, ontwikkelen en ondersteunen van het vrij onderwijs met confessioneel katholiek karakter; het oprichten, besturen en steunen van internaten en studentenhomes; het nastreven en bekrachten van de maatschappelijke vooruitgang door het oprichten, besturen en steunen van alle studie-, sport-, ontspannings- en vormingskringen, van initiatieven, projecten en activiteiten voor vrijetijdsbesteding; van socio-culturele en religieuze animatie door o.a. het uitgeven en verspreiden van tijdschriften en boeken, audio-visuele en andere materialen; het oprichten, besturen en steunen van weldadigheidsinstellingen, o.a.opvoedingscentra, diensten of voorzieningen in de meest ruime zin van het woord, waaraan jongeren en jeugdige volwassenen, ook aan sociaal, lichamelijk of mentaal gehandicapten, aangepaste residentiële of ambulante begeleiding wordt geboden; het mogelijk maken, besturen en steunen van alle initiatieven ter bevordering van de eredienst en het verlenen van alle hulp en steun aan de bedienaars van de Rooms Katholieke eredienst, zowel in binnen- als in buitenland, alsook van alle andere werken van christelijke naastenliefde; het bevorderen, steunen en opleiden van priesters en kloosterlingen, de verspreiding van het christelijk geloof in de missies over heel de wereld; stoffelijke en morele hulp verlenen aan de bevolking van eigen en vreemde landen en mede te werken met organisaties en personen die hetzelfde doel beogen.

Deze opsomming is niet limitatief.

§ 2. De vereniging heeft een confessioneel katholiek karakter, overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid en de constituties van de congregatie van de Salesianen van Don Bosco.

§ 3. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

§ 4. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Art. 4. -De vereniging is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II. – LEDEN

Art. 5. -Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vijf bedragen.

Art. 6. -§ 1. Als voorwaarde voor het lidmaatschap is vereist dat men zich akkoord verklaart met het confessioneel karakter van de vereniging met de constituties van de congregatie.

§ 2. Nieuwe leden worden aanvaard door de raad van bestuur.

Art. 7. - De leden zijn geen lidgeld verschuldigd, maar kunnen wel vrijwillig inbrengsten doen of bijdragen storten. Bij het eindigen van hun lidmaatschap kunnen de leden en hun rechtsopvolgers geen recht op de goederen van de vereniging laten gelden. Evenmin hebben zij recht om de door henzelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte gelden terug te vorderen of de zegels te leggen.

Art. 8. - Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde en overlijden.

Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

TITEL III. – ALGEMENE VERGADERING

Art. 9. -De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ieder lid beschikt over één stem. Een lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken.

Art. 10. -De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Art. 11. -§ 1. In de loop van het eerste semester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begrotingen voor het huidige boekjaar.

§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.

§ 3. Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk te gebeuren ten minste acht dagen op voorhand. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders.

Alle leden moeten opgeroepen worden.

De oproeping vermeldt dag, uur, plaats van de vergadering alsook de agenda.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en indien beiden afwezig zijn door de oudste van de aanwezige bestuurders.

§ 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.

§ 6. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, mits ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de wet op de vzw’s, in acht is genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft van de aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.

§ 7. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan alle leden bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping voor de volgende algemene vergadering.

TITEL IV. – RAAD VAN BESTUUR

Art. 12. -§ 1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar.

§ 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

§ 3. Om tot bestuurders verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.

§ 4. De bestuurders worden verkozen voor een termijn van zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of niet meer vervullen van de lidmaatschapsvoorwaarde, wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn.

Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

§ 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris aan.

Art. 13. -§ 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.

§ 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

§ 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden.

Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

§ 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad van bestuur één afgevaardigd-bestuurder wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.

§ 5. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

Art. 14. -§ 1. De raad van bestuur vergadert minstens eenmaal per jaar.

§ 2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De oproeping gebeurt schriftelijk, ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.

§ 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende vergadering van de raad van bestuur.

TITEL V. – DIVERSE BEPALINGEN

Art. 15. - Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen boekjaar. De raad stelt de rekeningen vast van het vorige jaar boekjaar en maakt de begroting voor het volgende boekjaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Bij afzonderlijke beslissing wordt door de algemene vergadering kwijting verleend aan de bestuurders.

Art. 16. -Behoudens het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen in de wet op de vzw’s. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig de bepalingen in de wet op de vzw’s.

Art. 17. -In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na vereffening van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een vereniging met het gelijkaardig doel als de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering na voorafgaandelijk overleg met de algemeen overste van de Salesianen van Don Bosco.

Art. 18. -Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de wet op de vzw’s van toepassing.

Brussel, 17 maart 2004

Alix CLOUTTE, bestuurder-secretaris
Pierre PALMANS, bestuurder-voorzitter

5. JAARRESULTATEN VAN VZW DON BOSCO CENTRALE

2018

2017

2016

Baten

Inkomsten leden religieus instituut

1.369.865

1.556.425

1.184.792

Opbrengst bezittingen en beleggingen

31.992

762.152

1.142.352

Overige bijdragen

347.388

290.764

335.136

Incidentele baten

2.845.879

2.342.101

267.429

Totaal baten

4.595.124

4.951.442

2.929.710

Bestedingen

Personeel

956.884

850.565

837.445

Huisvesting

1.751.801

1.576.768

553.193

Levensonderhoud

404.062

378.651

416.636

Apostolaat

696.836

660.289

788.504

Beheer en administratie

240.474

363.087

298.346

Rente lasten

35.052

30.683

45.519

Incidentele lasten

200.957

1.096.566

17.796

Totaal bestedingen

4.286.066

4.956.607

2.957.439

Resultaat (baten - bestedingen)

309.057

-5.166

-27.729