Bisschop Van Looy en de jongerensynode

04830 03102018 1ei86mz

Mgr. Luc Van Looy schrijft een brief aan de pastorale verantwoordelijken en de gelovigen in het bisdom Gent.
"Een synodale Kerk is een Kerk die luistert en onderscheidt, dat is een belangrijke conclusie van de jongste synode over jongeren en geloof".

Beste vrienden

Zoals u weet heb ik mogen deelnemen aan de bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en roeping’ gedurende de maand oktober. U hebt wellicht kunnen volgen wat over de synode in Kerknet en andere media meegegeven is. Uit de directe ervaring die ik mocht hebben, wil ik u enkele interessante dingen niet onthouden.

Er is veel gesproken over het digitale tijdperk waarin wij leven, waardoor vooral jongeren beïnvloed worden, met alle positieve en minder positieve aspecten die daaraan verbonden zijn. Aan de crisissituatie rond pedofilie in verschillende landen van de wereld is ook veel aandacht geschonken. De term nultolerantie is dan wel niet in de slottekst opgenomen, maar is wel duidelijk uitgesproken. Daarnaast legt de synode de klemtoon op het feit dat alle jongeren welkom zijn in de Kerk.

God bemint alle mensen en zo doet ook de Kerk en ze herhaalt dat geen enkele discriminatie of geweld geduld wordt op basis van seksualiteit” (Art. 150).

Migranten kwamen vaak ter sprake vooral door de aanwezigheid van mensen uit oorlogsgebieden. Er werd in de slottekst herhaaldelijk aangedrongen dat meer vrouwen ‘moeten aanwezig zijn in de kerkelijke structuren op alle niveaus’ (art. 148) en in de vormingsploegen van seminaries en religieuze congregaties.

We hoorden vaak bekeringsverhalen van jongeren en ook verhalen van jongeren die in verschillende situaties moeten vechten voor hun bestaan, ook letterlijk, en niet alleen in oorlogsgebieden. Andere jongeren getuigden van hun christelijke en catechetische betrokkenheid in de parochies, in de bisdommen en in verenigingen en organisaties.

Paus Franciscus heeft zeker veel bijgedragen tot de positieve en opgewekte sfeer in de synode. Hij stond ons gewoonlijk op te wachten aan de ingang van de vergaderruimte en praatte met iedereen. We zagen hem intens luisteren naar jong en oud en hij reageerde gevat op wat hem verteld of gevraagd werd. In de zaal zei hij niets.

Er werd veel herhaald dat ‘luisteren naar de jongeren’ een essentiële zaak is, dat leerden we concreet van de paus.

Zijn homilieën waren altijd kort en bleven steeds bij de teksten van de lezingen die we in de liturgie beluisterden.

Woorden die we vaak hoorden en die zeker de inhoud van de synode beïnvloed hebben zijn vooral:

  • luisteren om goed te begrijpen en te kunnen beslissen;
  • begeleiden om op de juiste wijze vorming te geven;
  • onderscheiden om – met een gevormd geweten - uit te maken hoe de zaken zich verhouden in de realiteit.

Hét sleutelwoord was synodaliteit.Dat begrip vraagt een collegiale benadering van ons Kerk-zijn en pastoraal handelen.

Uiteindelijk komt het er op aan Christus bij de jongeren te brengen en de jongeren bij Christus.

De jongeren die aanwezig waren hebben zich duidelijk laten horen, in de taalgroepen en ook in de aula. Ze maakten echt deel uit van het geheel. Sommige van de moderatoren van die grote vergadering van meer dan 300 mensen zorgden regelmatig voor een vrolijke noot. De korte meditatieve pauzes van vier minuten die ingelast werden in de lange vergaderingen na vijf tussenkomsten, waren wellicht de meest intense momenten.

Goede vrienden, een synodale Kerk is een Kerk die luistert en onderscheidt, dat maakt het slotdocument duidelijk.

“We nodigen de bisschoppenconferenties en de lokale kerken uit om het synodale proces verder te zetten door zich te engageren in processen van gemeenschappelijke onderscheiding waaraan ook niet bisschoppen deelnemen. De stijl van zulke kerkelijke onderhandelingen zal moeten verzekeren dat een dialoog op gang komt tussen de generaties. De bedoeling moet zijn om pastorale oriëntaties uit te werken met een bijzondere aandacht voor marginale jongeren en hen die weinig of geen contact hebben met de kerkelijke gemeenschap. We hopen dat in deze beweging families meewerken, religieuze instituten, verenigingen, bewegingen en de jongeren zelf, zodat de ’vlam’ die we hier op de synode ervaren hebben mag overslaan naar de dagelijkse realiteit” (Art. 120).

Met de beste groeten,

+ Luc Van Looy
Bisschop van Gent

Bron: Kerknet