BRIEF VAN DE PROVINCIAAL 2019-2020/01

Wilfried20internet20brief20van20de20provinciaal m7bk4dq

Onze provinciaal, Wilfried Wambeke, brengt mededelingen uit de provincie.

Beste medebroeders

Vandaag vieren we het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria. De Moeder van Jezus heeft haar hele leven getracht haar Zoon te volgen en haar leven te schikken naar Gods plan: “Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar Uw woord.” Het is de roeping van Maria het altijd op te nemen voor haar Zoon en steeds naar Hem te verwijzen.

Lucas schrijft over haar dat ze na de dood en verrijzenis van Jezus samen met de leerlingen eensgezind in het gebed bleef. De Kerk neemt aan dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen, wat niet wegneemt dat ze “met lichaam en ziel opgenomen is in de hemelse heerlijkheid en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon” (Lumen Gentium 59). Zo toont ze ons waartoe God de mens bestemd heeft: op het ogenblik van de dood krijgt de mens de kans heel zijn leven in Gods handen te leggen. Deze laatste, beslissende mogelijkheid is Maria zeker niet ontnomen.

Maria’s jawoord was een voortdurend zichzelf loslaten en ‘naar de Vader gaan’. De dood wordt zo een ‘opneming ten hemel’. Niets van Maria’s persoonlijkheid is verloren gegaan: haar hele wezen is in de hemel opgenomen. Ze is en blijft mens in eeuwigheid, maar wordt door God verheerlijkt. Ze laat zien wat wij allen mogen verwachten. Iedere mens die sterft in liefde tot God wordt ten hemel opgenomen, met heel zijn persoonlijkheid.

Dat Don Bosco, die het levenslicht zag op 16 augustus 1815, graag zei dat hij geboren was op 15 augustus, heeft alles te maken met dit feest van de tenhemelopneming van Maria. De verering van Don Bosco voor Maria was een van de spirituele kernpunten in zijn leven. Hij was er ten stelligste van overtuigd dat Maria als tussenpersoon ten beste zou spreken bij God om de mensen, in het bijzonder zijn arme jongens, bij te staan in hun moeilijkheden. Zonder moeite kunnen we ons voorstellen dat Don Bosco in Maria het ideale voorbeeld zag om zich te schikken naar Gods plan. Vanuit het ‘Mij geschiede naar uw woord’ wilde hij zijn Heer Jezus even trouw zijn als zij. Hij heeft daar ongetwijfeld ook vaak met zijn jongens over gesproken. In zijn dagelijks gebed rekende hij op de nabijheid van Maria om gevrijwaard te blijven van alle kwaad. Haar tenhemelopneming was een voorafbeelding van de goddelijke bestemming van iedere gelovige mens. Don Bosco deed er alles aan de genade van God te verwerven om bij zijn dood uiteindelijk in de liefde van God opgenomen te worden en om zoveel mogelijk anderen mee te nemen in die overtuiging.

Het conclaaf van de provinciale raad: 28-31 juli 2019

Naar jaarlijkse gewoonte trokken de leden van de provinciale raad zich enkele dagen terug in de stilte van het monasterium ‘Zonnelied’ van de zusters Clarissen in Oostende. In het avondgebed op zondagavond werd Bert Van Hecke aangesteld als vicaris van de provinciaal, in opvolging van Jos Claes. Jos had te kennen gegeven dat zijn veelheid aan opdrachten hem niet toeliet om alles te blijven combineren. Daarom kwam Bart Decancq als nieuw lid in de provinciale raad.

Op maandagvoormiddag begon het conclaaf met een bezinnend gedeelte. We hadden Gee Van den Berghe van Don Bosco Vorming & Animatie uitgenodigd om ons te introduceren in het verhaal van Don Bosco dat zij met een werkgroepje samengesteld heeft volgens de methode van Godly Play. Na een inleidende duiding bracht ze het verhaal, stelde ons vragen, gaf ons een verwerkingsopdracht, ging met ons in gesprek. Na afloop konden we onze feedback geven op dit verhaal dat momenteel in een testfase zit, met het oog op de definitieve lancering en verspreiding.

Na de middag kwam ons beleidsplan 2017-2020 op tafel: wat werd reeds gerealiseerd en wat moet zeker nog opnieuw onder de aandacht gebracht worden? We merkten toen al dat veel zaken zouden samenvallen met de besluiten die genomen werden tijdens het Provinciaal Kapittel 2019.

We evalueerden de werking van de provinciale raad. Telkens op een andere plaats vergaderen en in gesprek gaan met de mensen van ter plaatse over de zorg voor de salesiaanse identiteit wordt ervaren als een grote rijkdom, maar het durft wel eens voor gevolg hebben dat de rest van de agenda door tijdnood in het gedrang komt. We zullen dit in de toekomst proberen op te vangen door vaker samen te komen met de ‘kleine raad’ (provinciaal, vicaris en econoom).

Uiteraard hebben we tijdens het conclaaf tijd uitgetrokken om te spreken over de realisatie van de besluiten van het Provinciaal Kapittel. We namen ons voor een nieuw beleidsplan uit te werken tegen de directeursvergadering van einde september 2019 volgens de thematieken van het Provinciaal en het Algemeen Kapittel. Daarin zullen de nog te realiseren punten van het vorige beleidsplan een plaats krijgen. Over een jaar zullen we er eveneens de te realiseren besluiten van het komende Algemeen Kapittel in opnemen.

De besluiten van het Provinciaal Kapittel 2019 zijn via de directeurs en de andere kapittelleden al bekend bij heel wat medebroeders. Ze werden doorgestuurd naar de regulator van het Algemeen Kapittel 2020 als onderdeel van de antwoorden op de vragen die ons als voorbereiding op het AK gesteld werden. In onze antwoorden verwerkten we de gesprekken in de gemeenschappen en in de lokale salesiaanse realiteiten, de digitale bevraging bij jongeren en de resultaten van de open denkdag die op 12 januari 2019 plaatsvond in Oud-Heverlee. Om zeker te zijn dat alle medebroeders de PK-besluiten ontvangen hebben, sturen we ze mee in een bijlage bij deze brief en we zullen ze binnenkort nogmaals bezorgen in een mooi afgewerkt boekje.

We besteedden een werktijd aan de jongeren-, roepingen- en gezinspastoraal in onze provincie en dachten na over concrete opdrachten voor de gelijknamige werkgroep in het komende werkjaar.

Ook Don Bosco Media kwam uitvoerig aan bod tijdens ons conclaaf. Er werd het afgelopen jaar heel wat gerealiseerd door de medewerkers van deze dienst, maar er leven zowel bij hen als bij de provinciale raad een aantal toekomstdromen en verwachtingen met groeimarge. Op korte termijn zullen we daar samen met hen verder over nadenken.

We stonden uitgebreid stil bij de bezoeken van de provinciale raad aan de gemeenschappen en werken en bij de gesprekken met de verantwoordelijken van de sectoren. Altijd hebben we het gevoel dat we op ‘salesiaanse plekken’ thuis mogen komen, maar we stelden ons enerzijds de vraag wat er nu precies voor zorgt dat we het ‘salesiaanse’ ervaren, en anderzijds welke elementen van het salesiaanse charisma we eventueel minder sterk terugvinden of helemaal missen. Het leverde ons een aantal motieven op om door te gaan met de ‘Werkgroep Pastoraal Plan’ die nadenkt over wegen om de spirituele dimensie van de salesiaanse opvoeding in het blikveld te houden. De coördinatie van deze werkgroep zal toevertrouwd worden aan Carlo Loots en de procesbegeleiding van de werkzaamheden aan Laurens Vanderbrugghen, teamlid van DBV&A. De bestaande werkgroep zal uitgebreid worden met mensen van verschillende sectoren, zowel leidinggevenden als mensen die aan de basis de jongerenpastoraal ter harte nemen.

Een volgend gespreksthema was een ‘masterplan’ voor onze provincie. We vertrokken hiervoor van artikel 3 van onze Constituties en stelden volgende vragen: welke religieuzen willen we zijn op basis van dit artikel, hoe bereiden we dan - met weinig salesianen - de toekomst van het salesiaanse charisma voor, hoe bezielen/ondersteunen we als salesianen diegenen die verantwoordelijkheid dragen in de sectoren opdat zij het salesiaanse charisma levendig houden, en hoe bezielen we de duizenden leken die in de sectoren in de salesiaanse geest (willen/moeten) werken? Een eerste verkenning van deze vragen riep weer andere vragen op en deed ons beseffen dat we hier aan het prille begin staan van het uitwerken van een langetermijnvisie. Daarover zullen niet enkel de salesianen moeten nadenken: een plan voor de toekomst zal des te krachtiger zijn als er zoveel mogelijk betrokkenen uit de brede Don Boscobeweging in onze provincie over meedenken.

Op dinsdagavond en woensdagochtend kwamen nog enkele klassieke agendapunten aan bod: personalia, de zieke medebroeders, de scrutinia van de medebroeders in opleiding, en een aanvraag van onze medebroeder Lawrence Okoli om zijn geloften te hernieuwen. We stemden inderdaad in met zijn vraag en hij zal tijdens de zondagsviering op 8 september 2019 in Heverlee zijn professie hernieuwen voor twee jaar. We wensen Lawrence Gods genade toe.

Na de werkzaamheden bezochten we op dinsdagavond de Sint-Janskerk en de bijhorende pastorie die op slechts 400 meter afstand liggen van ‘De Takel’. Onze jonge medebroeders hebben de voorbije twee jaar gezocht naar wegen om zich, in overleg met de deken van Oostende, sterker te engageren in de jongerenpastoraal van de stad. In de nieuwe pastorale strategie van de dekenij zullen de activiteiten van geloofsvorming en catechese voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen zich vooral concentreren rond de Sint-Janskerk. Voortaan kunnen we ook beschikken over de pastorie. De internationale vrijwilligers die meewerken in het Jeugdhuis De Takel zullen er gehuisvest worden, er zal een secretariaat komen voor de jongerenpastoraal en we zullen er gaandeweg werk maken van kleinschalige geloofsactiviteiten voor jongeren.

Al voor de derde keer op rij hebben we het conclaaf afgesloten in een salesiaans huis. We waren reeds te gast in de gemeenschappen van Gent en Groot-Bijgaarden. Dit jaar werden we verwacht in Boortmeerbeek. Enkele Medewerkers van de groep van Hechtel hebben ons culinair verwend met lekkere hapjes bij het aperitiefje en daarna konden we genieten van een heerlijke barbecue. Ook de medebroeders van het huis hebben ten volle genoten van deze ‘verbroedering’. Speciale gast was Jos Claes die als afscheidnemend lid van de provinciale raad in de bloemetjes gezet werd. We dankten Jos voor zijn jarenlange onvermoeibare inzet in onze provincie. Jos heeft zich op velerlei wijzen dienstbaar gemaakt, zowel aan de basis, tussen de jongeren, als in het beleid van de provincie. De waardering van de medebroeders voor alles wat Jos betekend heeft en nog steeds betekent voor het salesiaans project in Vlaanderen en Nederland, is veelzeggend groot. De voorbije twee jaar was Jos vicaris van de provinciaal, gedelegeerde voor de Sociale Communicatie en gedelegeerde voor de Vorming. Ondertussen is hij ook nog directeur van onze vormingsgemeenschap in Heverlee. Als dank voor zoveel engagement hebben we hem een mooi geschenk aangeboden. We waarderen en danken jou, Jos, en blijven op jou rekenen als gedelegeerde voor de Vorming en directeur in Heverlee.

Don Bosco Media

In de provinciale raad hebben we besloten Brecht Nuyts en Sarah Verschelde, de twee vaste medewerkers van Don Bosco Media, een nieuwe werkplek te geven in ons huis van Oud-Heverlee. Ze zullen er als zelfstandige dienst nauwer aanleunen bij Don Bosco Vorming & Animatie. In Oud-Heverlee komt heel wat volk uit onze werken over de vloer, wat mooie kansen biedt aan DB Media om hun netwerk verder te verbreden en nog meer voeling te hebben met wat er leeft in de provincie. In opvolging van Jos Claes wordt Bart Decancq de nieuwe gedelegeerde voor de Sociale Communicatie. Hij zal met enkele raadgevers en met Sarah en Brecht een toekomstplan uitwerken voor deze dienst. De concrete werkbegeleiding en de uitwisseling van ideeën met DBV&A zal door Carlo Loots aangestuurd worden.

VIA Don Bosco 50 jaar

In 1969 liggen Gerrit van Asperdt en Rik Renckens aan de basis van de oprichting van het ‘Coördinatiecentrum voor Sociale Werken’. Dit centrum verzamelt fondsen voor scholen en centra van Don Bosco in Congo, beheert giften aan missionarissen en organiseert missietentoonstellingen. Vanaf 1976 krijgen hun ontwikkelingsprojecten ook de steun van de Belgische overheid.

In 1982 komt er een eerste naamsverandering. De dienst gaat voortaan door het leven als DMOS-COMIDE (Dienst Missie en Ontwikkelingssamenwerking - Coopération Missionnaire au Développement). Het zwaartepunt komt liggen op de sociale integratie van kansarme jongeren via het aanbieden van beroeps- en technische opleidingen. Vanaf 2003 wil de dienst, op basis van de jarenlange ervaring in het Zuiden, jongeren sensibiliseren omtrent Noord-Zuidverhoudingen door scholen te begeleiden rond mondiale vorming. De dienst is tevens mede-oprichter van Don Bosco Network waarin Europese salesiaanse ngo’s vanaf 2005 hun krachten bundelen.

DMOS-COMIDE wordt in 2011 ‘VIA Don Bosco’. Deze erkende Belgische ngo, sinds 2015 gevestigd in het Don Boscohuis te Sint-Pieters-Woluwe, steunt onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika. Al 50 jaar bieden zij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale en professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van hun projecten. Zo helpen ze hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen ze bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld.

Zo wil VIA Don Bosco als Belgische en salesiaanse ngo bijdragen tot de verwezenlijking van het recht op onderwijs voor kansarme jongeren en gemarginaliseerde gemeenschappen in Noord en Zuid. Ze zijn er van overtuigd dat ‘vorming’ de hoeksteen is van duurzame ontwikkeling: het is een van de belangrijkste instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving te bouwen.

In dit jubileumjaar 2019 organiseert VIA Don Bosco tal van activiteiten en evenementen om het recht op onderwijs voor alle jongeren ter wereld nog eens extra in de verf te zetten. Tussen januari en mei 2019 werd al een reeks avondlezingen aangeboden in Don Boscoscholen, verspreid over heel Vlaanderen. Je kon er luisteren naar bekende Vlamingen (Kim Gevaert, Mgr. Luc Van Looy, Fons Leroy, Hilde Crevits en Françoise Chombar) die elk op hun eigen manier bewezen hebben dat onderwijs en wilskracht de beste wapens zijn om de wereld te veranderen.

In de maand juli 2019 was er in het kader van het jubileum een bijzonder geslaagde inleefreis voor Belgische jongeren naar India. Een aantal internen van het internaat van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe kreeg hiermee een unieke kans een andere cultuur te ontdekken en leeftijdsgenoten uit de Indische Don Boscoscholen te ontmoeten.

Het absolute hoogtepunt van het jubileumjaar is de feestweek van maandag 30 september tot zondag 6 oktober 2019. Tijdens die week zullen delegaties van de partnerorganisaties in 12 landen in Afrika en Latijns-Amerika naar Brussel komen voor een ‘Mondiale Meeting’ over beroepsopleiding, tewerkstelling en ondernemerschap. In onze rondzendbrief van september 2019 zullen we uitvoeriger ingaan op het programma van deze speciale VIA-week.

Om God te danken voor al wie gedurende 50 jaar de inzet voor jongeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië realiseerde en ondersteunde, is er een plechtige dankviering in de basiliek van Koekelberg op zondag 6 oktober 2019 om 11.30 uur met Mgr. Luc Van Looy als hoofdcelebrant. De viering wordt muzikaal ondersteund door het AMKA-gospelkoor (‘Amka’ betekent ‘sta op’ in het Swahili) uit Wetteren. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de viering en de receptie in de lokalen van de basiliek. Ben je van plan te komen, stuur dan even een berichtje naar info@viadonbosco.org met vermelding van het aantal.

Personalia

Zoals hierboven al aangegeven, wordt Bart Decancq de nieuwe gedelegeerde van de provinciaal voor de Sociale Communicatie. We danken Jos Claes die de voorbije jaren in Heverlee deze taak behartigde. Ook in een verder verleden was Jos de drijvende kracht achter de verspreiding van het salesiaans gedachtegoed in onze provincie via ‘Salesiaans Nieuws’ en ‘Don Bosco Vlaanderen’.

Onze medebroeder Eric Haelvoet werd - na akkoord van de provinciaal en zijn raad - door de Belgische bisschoppen benoemd tot nationaal geestelijk raadgever van de Europascouts-België. In het kader van het Bartimeusproject was Eric al vanaf september 2015 actief bij de Europascouts in de groep van Gent. We wensen hem van harte proficiat met deze zendingsopdracht waar heel veel kansen liggen voor evangelisatie en geloofsvorming van jongeren. Hij heeft daarvoor andere activiteiten van Bartimeus (bv. een lectiogroep waar niet zoveel jongeren bereikt worden) afgebouwd, zodat zijn eerste opdracht, met name de parochiepastoraal in de Savioparochie te Groot-Bijgaarden, niet in het gedrang gebracht wordt.

Jubilea

De komende maand zullen in onze gemeenschappen heel wat jubilarissen gevierd worden. Vele jaren van trouw engagement zijn meer dan reden genoeg om God te danken voor de roeping van onze jubilerende medebroeders als salesiaan van Don Bosco.

Morgen, 16 augustus 2019, is het 75 jaar geleden dat Tonny Heeren salesiaan van Don Bosco werd door de eerste professie in 1944. Gerard Huyghebaert heeft op 2 september 2019 eveneens 75 jaar salesiaans leven op de teller staan. Marcel Boudrez deed de eerste professie op 2 september 1949, dus 70 jaar geleden.

De volgende medebroeders zijn 65 jaar salesiaan van Don Bosco: Mgr. Ad van Luyn die zijn eerste professie vierde op 16 augustus 1954, terwijl Armand Claeys, Toon Gyselbrecht, André Ongenaert, Frans Pottie en Bert Van der Linden dit vierden op 2 september 1954.

Albert De Bakkere, Karel Lievrouw, Bert van Balkom, Mgr. Bert Vanbuel, Jozef Vandendriessche en Adelin Verstraete zijn 60 jaar salesiaan van Don Bosco op 25 augustus 2019. Op 7 september 2019 zijn Cor Anthonissen, Mark Tips en Dees Van Caeyzeele aan de beurt om de 50steverjaardag van hun eerste professie te vieren.

Niet alleen de eerste professie, maar ook de dag van de priesterwijding is voor een aantal jubilerende medebroeders een gelegenheid om met dankbaarheid terug te blikken op de jaren dat ze als priester een goede herder mochten zijn voor de mensen tot wie zij gezonden werden.

Ook hier mogen we Tonny Heeren als eerste vermelden. Hij werd tot priester gewijd op 30 juni 1954, nu 65 jaar geleden. Vijf jaar later werd Henk Hofstede tot priester gewijd. Hij mocht op 29 juni 2019 dankbaar 60 jaar priesterschap vieren.

Ten slotte zijn er 7 medebroeders die 50 jaar dienstbaarheid als priester mogen vieren: Toon Boone, Mark Den Haerynck, Adelin Cathoir, Maurits Lespoix, Prosper Lievens, Boudewijn Spittaels en Guido Tielemans. Zij werden samen tot priester gewijd op 13 september 1969.

Aan alle jubilerende medebroeders zeggen we oprecht dank voor het beleven van hun roeping en voor hun jarenlange trouwe inzet voor de salesiaanse zending.

Nieuws uit de Salesiaanse Familie

De provincie van de zusters van Don Bosco in België en Congo werd op 24 augustus 1969 gesplitst in drie afzonderlijke provincies. Zo ontstond 50 jaar geleden de Vlaamse provincie ‘Belgio Nord’ die ook enkele kleine vertakkingen had in Nederland. De eerste provinciale overste was zuster Agnes Deraeve. De zusters hebben het 50-jarig bestaan van hun provincie gevierd op 12 mei 2019 in de Savioparochie te Dilbeek. Ondertussen zijn zij volop bezig met de voorbereiding van hun Provinciaal Kapittel dat zal plaatsvinden op 8-11 november 2019 in Groenhove te Torhout. Ze zullen werken rond het thema van hun 24steAlgemeen Kapittel dat samengeroepen wordt in het najaar 2020 in Rome. De woorden “Doe alles wat Hij u zeggen zal” uit het verhaal van de bruiloft van Kana in het evangelie van Johannes zijn de leidraad om het kapittelthema ‘Levengevende gemeenschappen voor vandaag’ uit te diepen. Laten we met de hele Salesiaanse Familie bidden dat Gods Geest dit Kapittel mag inspireren om profetische keuzes te maken voor de toekomst.

Van de Medewerkers van Don Bosco hebben we vernomen dat er nieuwe verantwoordelijken gekozen werden in enkele centra. We wensen Betty Callebaut en Pascale Laevens in centrum Groot-Bijgaarden en Louisette Ptaszynski in centrum Hechtel alle goeds toe om het charisma van Don Bosco levend te houden in onze samenleving. In de provinciale raad van de Medewerkers zal vanaf dit werkjaar zuster Ann Meyvisch de gedelegeerde van de zusters zijn. We delen ook graag mee dat we ons verheugen op de start van een nieuwe groep Medewerkers van Don Bosco in Nederland. Op 15 september 2019 komen ze voor het eerst samen in ons huis aan de Pieter Calandlaan 196 in Amsterdam (het nieuwe adres van de salesiaanse communiteit), onder impuls van Ronald en Corina van Berkel en de medebroeders van Amsterdam. We wensen hun een goede start toe. Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden met een mailtje naar: medewerkers@donbosco.nl.

De Vrijwilligsters van Don Bosco hielden onlangs in Rome hun 8steAlgemene Vergadering. Ze werden op 20 mei 1917 gesticht door don Filippo Rinaldi, derde opvolger van Don Bosco. Ze zijn een Seculier Instituut dat wereldwijd 1200 leden telt. Tijdens hun Algemene Vergadering werkten ze aan een document over ‘De missie van de VDB’, dat richtinggevend zal zijn voor de komende zes jaar. Tevens verkozen ze als nieuwe Algemeen Verantwoordelijke de Slowaakse Dagmar K. die in de vorige Centrale Raad al verantwoordelijk was voor Oost-Europa, de Filippijnen en de Engelstalige groepen. Dat deze groep van de Salesiaanse Familie aanzien geniet binnen de Kerk, werd vorige maand bevestigd toen paus Franciscus de vorige Algemeen Verantwoordelijke Olga Krizova benoemde tot lid van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Gemeenschappen van Apostolisch Leven.

Helmut De Vos, verantwoordelijke van de Vlaamse federatie van oud-leerlingen van Don Bosco laat weten dat ze gestart zijn met de voorbereiding van de tweejaarlijkse bijeenkomst voor de bestuursleden van de plaatselijke werkingen. Die zal deze keer plaatsvinden op zaterdag 14 december 2019 in Zwijnaarde.

Een nieuw werkjaar in de startblokken

De start van een nieuw werkjaar betekent geenszins dat in de voorbije vakantiemaanden alle activiteiten zouden stilgevallen zijn. Het tegendeel is waar. We denken aan de mensen die in bepaalde sectoren gewoon doorgewerkt hebben, aan de doorlopende opvang van kinderen en jonge mensen in de Jeugdhulp, aan de speelpleinwerking in verscheidene van onze huizen, het vakantiebos en de DeeBeetjekampen, de inleefreizen naar Don Boscoprojecten in het Zuiden, de buitenschoolse activiteiten en kampen met leerlingen van onze scholen, enz. Er gebeuren zoveel mooie dingen dat het onbegonnen werk is hier volledig te willen zijn. Al deze initiatieven worden mogelijk gemaakt door beroepskrachten, maar ook door honderden jonge vrijwilligers die zich in de stijl van Don Bosco engageren om kinderen en jonge mensen een deugddoende en onvergetelijke vakantie aan te bieden. Ik wil hen daar dan ook heel hartelijk voor danken, mede in naam van de velen die er naar hartenlust van genoten hebben.

Voor veel leidinggevenden in onze scholen is 15 augustus zowat de slotdag van hun vakantietijd. Ze zullen ervoor instaan dat het schooljaar vlot van start kan gaan en dat de leerkrachten en leerlingen van onze scholen op maandag 2 september een goed voorbereid nieuw werkjaar kunnen aanvatten.

Ook in de andere sectoren is het nieuwe werkjaar vaak aanleiding om jaarprioriteiten vast te leggen en met frisse moed de doelstellingen van de organisatie verder te realiseren.

We wensen iedereen van harte toe dat het komende werkjaar bijzonder veel kansen mag bieden om gelukkig te zijn met wat je doet en met wie je ontmoet, en vreugde te beleven aan datgene waarvoor op jou gerekend wordt en waarvoor je je engageert, met Gods zegen.

In salesiaanse verbondenheid,

Wilfried Wambeke, sdb
Provinciaal