Brief van de provinciaal 2021-2022/3

WW 3rvx8hr

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. Deze maand schrijft hij onder meer over het bezoek van regionaal don Roman Jachimowicz aan onze provincie.

Beste medebroeders

De Bijzondere Canonieke Visitatie is in onze provincie de laatste week ingegaan. Vooraf schreef visitator don Roman Jachimowicz dat zulke visitatie “een bevoorrechte tijd is van ontmoeting en van kennismaking met alle medebroeders van de provincie, een tijd van broederlijke uitwisseling over het evangelisch getuigenis, het gemeenschapsleven en de salesiaanse zending. De visitatie is in de eerste plaats een genadetijd en een verdieping van de realiteit van het salesiaans charisma met het oog op de toekomst. Daarenboven is het een tijd van gebed en van reflectie om te kunnen antwoorden op de nieuwe uitdagingen van de Kerk en de wereld van vandaag volgens het charisma van Don Bosco, met bijzondere aandacht voor de armste kinderen en jongeren. In deze zo belangrijke zending heeft de samenwerking met de Salesiaanse Familie een grote betekenis en ook met de vele leken in de realisatie van de salesiaanse zending.”

In de aanloop naar de visitatie is veel werk verzet in onze gemeenschappen en in de provinciale raad. Een kritische zelfevaluatie is de kwaliteit van deze visitatie zeker ten goede gekomen. Daarom dank ik iedereen die hieraan zijn medewerking verleend heeft.

De kwaliteit van een visitatie hangt natuurlijk ook samen met de persoon van de visitator. We hebben don Roman de voorbije weken ervaren als een medebroeder die zeer attent kan luisteren, die goed zicht wil krijgen op de veelzijdige realiteit van onze gemeenschappen, op sectoren en werken en op de samenwerking met de Salesiaanse Familie en met de vele leken die het pedagogisch-pastoraal project van Don Bosco realiseren in onze provincie. Verschillende keren mocht ik van nabij meemaken hoe hij onder de indruk was van het werk van medebroeders en van zeer salesiaans bewogen leken. Hij waardeert onze inzet voor de armsten en de wijze waarop wij in onze post-seculiere context het charisma van Don Bosco gestalte blijven geven.

Volgende donderdag en vrijdag werkt don Roman aan zijn conclusies en aanbevelingen. Vrijdagavond vergadert hij met de provinciale raad en zaterdagnamiddag met de directeurs. Daarna sluiten we de visitatie feestelijk af in Oud-Heverlee met een aantal genodigden (medebroeders, leden van de Salesiaanse Familie en vertegenwoordigers van onze sectoren en werken die don Roman persoonlijk ontmoet hebben). In de slotviering zal David Vanderwegen zijn belofte uitspreken als Medewerker van Don Bosco. We vonden het zinvol dat dit kan gebeuren in het bijzijn van don Roman en van een ruime vertegenwoordiging van onze provincie.

We weten allemaal dat vier weken te kort zijn om onze grote provincie in al haar verscheidenheid te leren kennen. Aanvankelijk waren er zes weken voorzien, maar door onvoorziene omstandigheden werd dit gereduceerd tot vier. Namens don Roman verontschuldigen wij ons dat de bezoeken soms overhaast moesten verlopen en dat enkele medebroeders niet de nodige tijd hadden voor een rustig gesprek. Wij hebben getracht hem zoveel mogelijk in contact te brengen met de deelgroepen van de Salesiaanse Familie en met onze sectoren. Het bezoek aan enkele werken heeft hem toch een goed overzicht gegeven van de werking van onze provincie.

De visitator bezorgde reeds aan verschillende directeurs de conclusies en aanbevelingen voor hun gemeenschap. Don Roman zal het totaalbeeld van onze provincie in december 2021 of januari 2022 toelichten in de Algemene Raad. Daarna zal de Algemeen Overste de besluiten aan naar onze provincie bezorgen. We kunnen er dan wellicht reeds mee aan de slag tijdens ons provinciaal Kapittel van 2022.

Provinciaal Kapittel

De voorbereidingen voor het PK van 27 februari - 3 maart 2022 zijn uit de startblokken geschoten. Zowel in onze gemeenschappen als in een aantal werkgroepen waarin de salesiaanse realiteit van onze provincie vertegenwoordigd is, worden de vier kapittelthema’s voorbereid. We willen die graag hier nog even herhalen. Je kan ze ook terugvinden in nr. 433 van de Akten van de Algemene Raad waar onze Algemeen Overste een aantal beleidslijnen toelicht. Op zijn vraag zal het Provinciaal Kapittel het hebben over de evangelisatie van de jongeren (beleidslijn 2), de voorkeursoptie ten gunste van de meest behoeftigen (beleidslijn 5) en de zending en vorming gedeeld met leken (beleidslijn 6). In onze provincie hebben we ervoor gekozen om ook beleidslijn 8 erbij te nemen als een belangrijke invalshoek voor de toekomst van onze provincie. Namelijk het thema van de ecologie gebaseerd op de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus.

Een aantal medebroeders nemen ‘van rechtswege’ deel aan het PK: de provinciaal en de leden van de provinciale raad (Wilfried Wambeke, Bart Decancq, de nog te benoemen provinciaal econoom, Pedro Ayala, Wim Flapper en Koen Timmermans), de regulator van het PK (Dieter Verpoest) en de directeurs van onze gemeenschappen (Luc Sermeus, Jos Gregoire, Jos Stevens, Albert Van Hecke, Koen Delft, Jos Claes, Mark Tips, Hans Decancq en Cor Anthonissen).

Iedere gemeenschap heeft een lokale afgevaardigde gekozen: Simon Nongrum voor Amsterdam, Dominiek Deraeve voor Assel-Wijchen, Marc Vanhoutte voor Boortmeerbeek-Wilrijk, Mark Den Haerynck voor Gent, Eric Haelvoet voor Groot-Bijgaarden, Frans Matthyssen voor Hechtel, Carlo Loots voor Heverlee, Hoan Pham voor Oostende, Wilfried Meert voor Oud-Heverlee en Jan Van Oycke voor St.-Pieters-Woluwe.

Ten slotte heeft de provincie nog eens 5 provinciale afgevaardigden gekozen: Omer Bossuyt, Adriaan De Cooman, Frank Ginneberge, Biju Oledath en Piet Stienaers. We danken deze medebroeders dat ze bereid zijn om deel te nemen aan het PK. Hierbij wil ik vermelden dat 81 medebroeders hun stemformulier ingevuld hebben. Dit bijzonder hoog aantal getuigt van de grote betrokkenheid van de medebroeders op de toekomst van onze provincie. Namens de provinciale raad mag ik zeggen dat we dit ten zeerste waarderen.

Personalia

Onze medebroeder Dick Zwarthoed (83) verbleef enkele maanden bij zijn familie. Hij is voldoende hersteld van een zware heelkundige ingreep om opnieuw te dromen van een terugkeer naar zijn geliefde missie in Congo. Om dit voor te bereiden, is hij op 11 november 2021 verhuisd naar onze gemeenschap van Boortmeerbeek.

Na de sluiting van onze gemeenschap van Vremde in 2017 verhuisde onze medebroeder Hugo De Deckere (77) naar Merksem om daar voor zijn moeder te zorgen. In mijn vorige brief vermeldde ik dat zij eind augustus 2021 op 98-jarige leeftijd overleden is. Hugo heeft de voorbije jaren niet stil gezeten. Naast de zorg voor zijn moeder heeft hij zich ingewerkt in de pastoraal in Merksem. Hij gaat voor in vieringen en is actief in verschillende verenigingen. In de provinciale raad hebben we afgesproken dat Hugo in Merksem blijft wonen zolang hij daar zijn engagementen kan en mag blijven opnemen. Hij behoort tot de gemeenschap van Woluwe maar in een gesprek met Hugo werd duidelijk dat het voor hem gemakkelijker zou zijn als hij kon aansluiten bij de gemeenschap van Boortmeerbeek-Wilrijk. Voortaan zal hij dus tot die gemeenschap behoren.

De zieke medebroeders

Dagelijks bidden we in onze gemeenschappen voor alle mensen die op ons gebed rekenen. In de voorbeden of in de stilte van ons hart brengen we hun noden ter sprake bij onze God. In het bijzonder weten we ons verbonden met onze zieke medebroeders.

Toon Boone (St.-Denijs-Westrem) verblijft al een tweetal weken in het ziekenhuis. Bij een val brak hij zijn staartbeen. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werden opnieuw poliepen uit de blaas verwijderd.

Paul Verhaeghe (St.-Pieters-Woluwe) is al een tiental dagen in Gasthuisberg te Leuven. Bij hem is een tumor op een nier verwijderd. Na ontslag uit het ziekenhuis volgt een revalidatieperiode.

We wensen deze medebroeders een goed herstel toe. We blijven hen ook noemen in ons dagelijks gebed.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Op 19 oktober 2021 ontvingen we een bericht van onze medebroeder-missionaris Dick Zwarthoed dat zijn oudste zus Betje (91) in de ochtend overleed in Volendam.

In het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen werd afscheid genomen van oud-medebroeder André Raaijmakers (78). Hij overleed te Beuningen op 26 oktober 2021. Zijn broer Jan Raaijmakers (†1987) was provinciaal van Nederland van 1969 tot 1975.

Ook onze medebroeder Bernard van Lankvelt had te maken met een overlijden in zijn familie: Maria, de vrouw van zijn overleden oudere broer.

Op 8 november 2021 is in Gasthuisberg te Leuven Ludo Grauwels (67) overleden, echtgenoot van Ann Tips en schoonbroer van onze medebroeder Mark Tips.

Onze medebroeder Marc Vanhoutte liet ons weten dat zijn broer Guido overleden is in het ziekenhuis van Roeselare op woensdag 10 november 2021 aan de gevolgen van Covid-19.

Op 10 november 2021 is onze medebroeder Theo Roelofs overleden. Geboren in Valburg in 1936 werd hij 85 jaar oud. Theo begon zijn salesiaans leven als coadjuteur. Na zijn noviciaat was hij een 20-tal jaren actief in Leusden. Daarna was hij verbonden met verschillende parochies. Zijn roeping evolueerde en op 52-jarige leeftijd werd hij op 9 juli 1988 te Hoogland tot priester gewijd. Als priester werkte hij in Hoogland, Assel, Arnhem en Renkum. Hij was ook enkele jaren directeur. Zeker ook de tijd dat hij als pastor de Teresiaparochie in Apeldoorn bezielde, zal bij velen goede herinneringen oproepen. De laatste jaren van zijn leven was hij op rust in Assel, maar stilzitten kon hij niet. Theo was attent voor de mensen die in Assel langskwamen: een gastheer met een warme uitstraling. Stilaan namen de beperkingen en ongemakken toe. Hoewel zijn medebroeders in Assel zeer goed voor hem zorgden, werd het op de duur onmogelijk om hem daar de nodige zorgen te blijven bieden. Daarom verhuisde hij op 1 maart 2021 van Assel naar het verpleeghuis ‘La Verna’ te Wijchen. Ook daar trof hij medebroeders aan die hem met zorg omringden. De laatste tijd was Theo sterk achteruitgegaan. De verpleegkundigen vonden het prima dat hij op 10 november in het bijzijn van zijn medebroeders de ziekenzalving zou ontvangen en dat zijn familie de volgende dag afscheid zou komen nemen. Het heeft echter niet zo mogen zijn: Theo is enigszins onverwacht in de vroege ochtend overleden.

We vinden troost in ons geloof, want we weten en geloven dat onze dierbare overledenen mogen thuiskomen bij God die wij ‘Vader’ noemen. Moge hun vreugde en vrede nu volkomen zijn. Daar bidden we voor.

Andere mededelingen

Op donderdag 11 november 2021 vond in ons huis van Amsterdam de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats. Door de stijgende coronacijfers, zowel in Nederland als in België, moesten de medebroeders uit Vlaanderen spijtig genoeg afhaken. Alleen Nederland was van de partij. Met een 20-tal aanwezigen maakten we er een fijne dag van. Tijdens de eucharistieviering werd Luc Sermeus aangesteld tot directeur van de gemeenschap van Amsterdam. Hij bewees al meteen dat hij samen met zijn medebroeders een goede gastheer is. Daarom hebben we het vaste voornemen om volgend jaar op dezelfde datum van 11 november een nieuwe poging te wagen voor een ontmoetingsdag in Amsterdam.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal