Brief van de provinciaal 2021-2022/4

WW nfzwnsj

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. Deze maand schrijft hij onder meer over zijn bijeenkomst met verschillende provinciaals in Turijn en over de zoektocht naar een nieuwe econoom.

Beste medebroeders

In mijn vorige brief schreef ik dat de Bijzondere Canonieke Visitatie in onze provincie de laatste week was ingegaan. Op zondag 21 november 2021 bracht ik don Roman Jachimowicz naar de luchthaven. Hij was bijzonder tevreden over het leven dat hij gedurende een maand in onze provincie met ons gedeeld had. Ook van onze gemeenschappen hoorde ik tevredenheid over de wijze waarop hij de visitatie aangepakt heeft: met een open blik, luisterbereid, zonder vooroordelen, attent voor de vele goede dingen die op salesiaanse wijze gerealiseerd worden in onze huizen en in de Don Boscowerken in Nederland en Vlaanderen.

In de slotzitting met de provinciale raad en in de afsluitende directeursvergadering drukte hij zijn waardering uit voor de bruisende realiteit van een dynamische provincie en zette hij een aantal aandachtspunten op een rijtje. Ondertussen hebben we een ontwerp van eindverslag ontvangen. Ook de gemeenschappen hebben reeds een eindverslag ontvangen over de dagen die hij bij hen doorbracht. Hij vraagt nu om dit verslag na te lezen en eventuele verduidelijkingen of bedenkingen aan hem te bezorgen. Vandaag zullen we het verslag over het geheel van onze provincie bespreken in de provinciale raad. Hier en daar maakt hij een verrassende bedenking die ons uitdaagt tot verdere reflectie over bepaalde keuzes die we maken.

Als ik don Roman een week later ontmoette in Turijn sprak hij telkens vol lof over onze werking. Daarin kwam geregeld de lange traditie ter sprake van salesiaanse vorming en de degelijkheid van de lekenmedewerkers die hij ontmoet had. Ook de grote en blijvende betrokkenheid van de oudere medebroeders bij onze salesiaanse zendingsopdracht had indruk op hem gemaakt. Hij waardeerde de broederlijke zorg van de medebroeders voor elkaar en de trouwe aanwezigheid in de goed verzorgde gebedsmomenten en vieringen. Daarom aan ieder van jullie een hartelijke ‘dankjewel’!

Provinciaalsweekend

Van 26 tot 28 november 2021 vond in Valdocco-Turijn de jaarlijkse ontmoeting plaats voor de 27 provinciaals van Europa en het Midden-Oosten, samen met de Algemeen Overste en zijn Raad. Vorig jaar werd de bijeenkomst geannuleerd maar omdat de besmettingscijfers in Italië relatief laag blijven, kon alles nu doorgaan zoals voorzien. Vergaderen voor een computerscherm is in bepaalde opzichten handig, maar met elkaar kunnen spreken van persoon tot persoon heeft toch nog altijd een meerwaarde. Daarom was het goed om na een onderbreking van twee jaar opnieuw rechtstreeks in gesprek te kunnen gaan, zowel in het officiële gedeelte als in de vele spontane ontmoetingen tussendoor. Dat ik in de wagen een vrachtje van de betere Belgische bieren had meegenomen, bevorderde danig de sfeer tijdens de informele avonden.

Op vrijdagnamiddag heette de Algemeen Overste ons welkom en liet hij ons alle ruimte om vragen te stellen over het reilen en zeilen van de congregatie. In de daaropvolgende sessie bracht onze medebroeder Rossano Sala een stevige introductie over het begrip ‘synodaliteit’. Als één van de bijzondere secretarissen van de bisschoppensynodes gunde hij ons af en toe ook een blik achter de schermen wanneer hij vertelde over zijn persoonlijke ontmoetingen met paus Franciscus.

Op zaterdag besteedden we de voormiddag en een deel van de namiddag aan het werk van don Fabio Attard. Hij kreeg van de Algemeen Overste de opdracht om op Europees niveau een dienst uit te werken voor de salesiaanse vorming van salesianen en lekenmedewerkers. Hij lichtte zijn plan toe, stuurde ons in kleine groepen en bracht alles samen in de plenumsessie. Momenteel zijn er in Europa zes landen of provincies die een uitgewerkte visie op salesiaanse vorming hebben: Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en onze provincie. Met onze vormingsdienst ‘Don Bosco Vorming & Animatie’ in Oud-Heverlee en met de taakhouder vorming van de Don Bosco Werken in Nederland hebben we een rijke ervaring van meer dan twintig jaar die andere landen zeker van dienst kan zijn. Om de vele bestaande ‘good practices’ uit te wisselen en de provincies waar men nog een hele weg af te leggen heeft te ondersteunen, wordt nu een overkoepelende commissie en een werkgroep in het leven geroepen. De commissie bestaat uit enkele leden van de Algemene Raad, twee provinciaals en enkele leken. Voor de regio Centraal- en Noord-Europa mag ik die verantwoordelijkheid opnemen. De werkgroep zal bestaan uit twee of drie leden van elk van de bovengenoemde landen of provincies. Voor onze provincie is Bart Decancq reeds aangesproken. De andere twee leden die ons zullen vertegenwoordigen, moeten nog gekozen worden.

De vierde sessie op vrijdag onder de leiding van don Ivo Coelho, het algemeen raadslid voor de vorming, ging over de vormingshuizen voor jonge salesianen. Meer specifiek over de huizen in Italië waar de vormingsteams nog bijna altijd uitsluitend uit Italianen bestaan terwijl heel wat jonge medebroeders in die Italiaanse vormingshuizen uit heel Europa afkomstig zijn. Daarom wil men een werkwijze vinden om in alle provincies vormingsverantwoordelijken voor te bereiden zodat men in de toekomst gevarieerde teams kan samenstellen. De opvallende daling van het aantal roepingen in Zuid- en Oost-Europa plaatst de roepingenpastoraal voor een grote uitdaging. Gelukkig zijn er duizenden lekenmedewerkers die het werk van Don Bosco met een groot salesiaans hart verderzetten. Toch is het wenselijk dat we de diversiteit blijven bewaren en dat er ook nieuwe roepingen komen voor het salesiaans religieus leven, eventueel ook in nieuwe vormen.

Op zondag leidde don Miguel Angel Garcia de eerste sessie. Als algemeen raadslid voor de jongerenpastoraal gaf hij ons een overzicht van alle werkzaamheden die hij coördineert. Hij besteedde bijzondere aandacht aan de migratiestromen in de wereld en met name in Europa en lanceerde een oproep om in alle provincies het te blijven opnemen voor jonge mensen die allen recht hebben op een menswaardige toekomst: vluchtelingen, niet-begeleide minderjarigen … Anderzijds sprak hij zijn waardering uit voor alles wat voor deze doelgroep reeds gebeurt in onze scholen en jongerenwerkingen.

Na de klassieke groepsfoto waren de slotwoorden voor de Algemeen Overste. Aansluitend bij de vorige sessie kondigde hij aan dat zijn rondzendbrief van juli 2022 zal gaan over de keuze voor de armsten, de migranten en alle jonge mensen in noodsituaties. Hij noemde dit geen keuze tussen vele andere, maar een prioritaire optie waarvoor we beslissingen moeten durven nemen. Ten slotte riep hij ons op grondig na te denken over de roepingenpastoraal en over de toekomst van de Europese provincies.

Consultatie voor de nieuwe provinciaal econoom

Na overleg met de mensen van de provinciale diensten hebben we in de provinciale raad gewerkt aan het profiel van de nieuwe provinciaal econoom. De formulieren voor de consultatie zijn verstuurd of zijn onderweg via de binnenpost. We hopen dat zoveel mogelijk medebroeders zullen deelnemen aan deze belangrijke consultatie. Meer informatie vind je in de begeleidende brief die je best heel aandachtig leest vooraleer je het stemformulier invult. Graag ontvang ik de formulieren ten laatste op 5 januari 2022.

De zieke medebroeders

Dagelijks bidden we in onze gemeenschappen voor alle mensen die op ons gebed rekenen. Sommige medebroeders hebben verschillende zieke familieleden. In de voorbeden of in de stilte van ons hart brengen we hun noden ter sprake bij onze God. In het bijzonder weten we ons verbonden met onze zieke medebroeders.

In Boortmeerbeek raakten twee medebroeders besmet door het coronavirus. Gelukkig hadden ze geen symptomen of ziekteverschijnselen, maar de hele gemeenschap moest wel in quarantaine. Enerzijds stelt de boosterprik gerust, maar anderzijds moeten we toch voorzichtig blijven en elkaar daar ook toe oproepen. Ondertussen heeft iedereen negatief getest en is de quarantaine voorbij.

Toon Boone (St.-Denijs-Westrem) kwam na zes weken ziekenhuis terug naar zijn gemeenschap op 4 december 2021. Hij probeerde moedig de pijn en de ongemakken te trotseren, maar moest eergisteren opnieuw met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Er wordt nu uitgekeken naar een plaats waar hij in kortverblijf met de nodige zorg verder kan geholpen worden.

René Darcis (Hechtel) werd enkele weken geleden opgenomen in het ziekenhuis van Pelt. Het gaat weer beter met hem, maar omwille van de noodzakelijke zorgen is een terugkeer naar zijn gemeenschap niet haalbaar. Hij zal definitief zijn intrek nemen in het WZC Perrehof te Peer.

Jan van Aken (Assel-Wijchen) heeft steeds meer zorg nodig en zal daarom op vrijdag 17 december 2021 definitief opgenomen worden in het verpleeghuis La Verna in Wijchen.

Leon Verbeek (Boortmeerbeek) moet de komende maanden nog enkele keren op controle in opvolging van de behandeling die hij de voorbije maanden onderging. Daarom heeft hij besloten om voorlopig niet terug te keren naar Congo en in Boortmeerbeek te blijven.

Paul Verhaeghe (St.-Pieters-Woluwe) revalideert in ‘Ter Duinen’ te Nieuwpoort na het wegnemen van een tumor op een nier. Morgen verhuist hij naar Zorggroep H.Hart te Kortrijk om verder te herstellen in de regio waar zijn familie woont. Hij kijkt er naar uit om daarna terug te keren naar St.-Pieters Woluwe.

We wensen deze medebroeders een goed herstel toe. We blijven hen ook noemen in ons dagelijks gebed.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Van onze medebroeder Rik Alen kregen we het bericht dat zijn schoonzus Leen Pyl (79) te Essen overleed op 26 oktober 2021. Zoals ik meedeelde in mijn brief van 15 oktober 2021 was haar echtgenoot Jan Alen een goede maand eerder overleden, namelijk op 18 september 2021.

Op 17 november 2021 is Rikie van Gessel-Kanters overleden. De zus van onze overleden medebroeder Harrie Kanters werd 93.

René Schops, neef van onze medebroeder Jozef Schops, is op 77-jarige leeftijd overleden te Veurne op 28 november 2021 ten gevolge van een coronabesmetting.

Op diezelfde 28 november 2021 overleed Werner Praet (88), de levensgezel van de oudste zus van onze medebroeder Ludo Janssens.

In Purmerend is op 5 december 2021 mevrouw Gré Borst - van Langen gestorven op 88-jarige leeftijd. Ze was een schoonzus van onze overleden medebroeder Wijnand Borst.

Op zondag 12 december 2021 mocht ik voorgaan in een gedachtenisviering voor onze overleden medebroeder Paul Vanluffelen in ’s-Heerenhoek waar hij van 2006 tot 2013 pastoor geweest is. Paul overleed te Malaga in Spanje op 21 december 2020. Volgende zondag gaat Cor Anthonissen voor in een gedachtenisviering voor Gerard Huyghebaert die op 18 december 2020 overleed in St.-Pieters-Woluwe. De viering vindt plaats in zijn geboortedorp Beselare.

We wensen onze dierbare overledenen de rust van het eeuwige leven en bidden om moed en troost voor hun dierbare nabestaanden.

Op weg naar Kerstmis

In deze adventstijd horen we opnieuw de verhalen van Johannes de Doper, van Zacharias en Elisabeth, van Jozef en Maria. God schrijft geschiedenis met gewone mensen die verwachten en hopen. Wij staan in die lange geschiedenis van mensen die uitzien naar de toekomst, wetende dat God ons de hand reikt en in ons leven wil binnentreden. Niet met veel gedruis en opschudding, maar klein en kwetsbaar als een pasgeboren baby omdat Hij houdt van de allerkleinsten: in zijn ogen zijn zij de grootsten. Als goddelijk Kind verandert Hij voor altijd de levenshorizon. We keren ons naar Hem toe en bereiden ons voor om Hem ons vertrouwen te geven. Hij is het mooiste kerstgeschenk. Moge Hij in ons hart de volheid van zijn liefde verspreiden opdat wij met Hem het hemels licht doen stralen over heel de aarde en over alle mensen van goede wil.

Ik wens jullie allen nog enkele intense adventsdagen, een gezegend kerstfeest en een goede start van het nieuwe jaar.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal