Brief van de provinciaal 2021-2022/5

WW2015 37 07 vxyn52h

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. Deze maand heeft hij het nadrukkelijk over de nieuwe jaarspreuk van de Salesiaanse Familie: 'Doe alles uit liefde en niet omdat het moet'

DOE ALLES UIT LIEFDE EN NIET OMDAT HET MOET

Beste medebroeders

Bovenaan deze brief prijkt onze nieuwe ‘Strenna’ of jaarspreuk. De sprekende slagzin zal ons een jaar meenemen in het gedachtegoed van de heilige Franciscus van Sales. We gedenken namelijk de 400ste verjaardag van zijn overlijden. Het belooft een boeiend jubileumjaar te worden, want voor velen in de Salesiaanse Familie valt er nog veel te ontdekken omtrent Franciscus van Sales. Het is niet mijn bedoeling hier zijn leven te beschrijven, want er komen zeker impulsen op ons af die daaraan tegemoet zullen komen. Voor wie zelf op zoek wil gaan, geef ik enkele suggesties. Een toegankelijk Nederlandstalig boek voor een eerste kennismaking is François de Sales, verschenen in 1999, geschreven door Dirk Koster osfs, een Nederlandse Oblaat van Franciscus van Sales. Ik hoop dat het boek in de meeste van onze gemeenschappen te vinden is. Je vindt het uiteraard ook in de salesiaanse bibliotheek in Oud-Heverlee. Wie zich wil verdiepen in de spiritualiteit van Franciscus van Sales kan zich wagen aan zijn Inleiding tot het devote leven of de zogenaamde Filotea. Het is even wennen aan de stijl waarin dit meesterwerk in 1608 geschreven werd, maar misschien krijg je toch de smaak te pakken om ook de andere geschriften van Franciscus van Sales te verkennen. Bij uitgeverij Tabor verscheen in 1996 een boekje van de hand van François Corrignan, Een weg ten leven. De spiritualiteit van Franciscus van Sales. In de reeks Don Bosco Studies (nr. 19) verscheen in 2017 van de hand van Rik Biesmans Don Bosco en Franciscus van Sales, beslist ook de moeite waard om te zien hoe Don Bosco beïnvloed werd door het leven en de spiritualiteit van de man die hij als patroonheilige koos voor zijn eerste oratorio en zijn congregatie.

Binnenkort krijgen alle medebroeders ook de Nederlandse vertaling van de brief van de Algemeen Overste over de Strenna.

Om de jaarspreuk 2022 uit te diepen, vinden momenteel de jaarlijkse spiritualiteitsdagen plaats. Vorig jaar verliepen die dagen volledig digitaal, dit jaar is er een combinatie gemaakt van een digitaal luik en een bijeenkomst in Valdocco. Vanuit onze provincie zijn Eric Haelvoet, zr Katia Catteau en Gerdie Vanlier (Nederland) naar Turijn getrokken om samen met de Algemeen Overste en vertegenwoordigers van de 32 groepen van de Salesiaanse Familie achtergronden en inzichten te verwerven omtrent de Strenna.

De inhouden die zr Katia, Eric en Gerdie meekrijgen, zouden zij aan ons meegeven op de jaarlijkse Strennadag. Die dag staat in de jaarplanning op zaterdag 5 februari 2022 in Oud-Heverlee en is bedoeld voor de provinciale raden van de deelgroepen van de Salesiaanse Familie in onze provincie en voor de lokale oversten en verantwoordelijken. Het is echter niet aan te raden om in de gegeven omstandigheden samen te komen met een grote groep. Zoals vorig jaar opteren we wellicht opnieuw voor een digitale formule. We bekijken dit nog met de mensen die nu in Turijn zijn en zullen jullie zo spoedig mogelijk laten weten hoe we de jaarspreuk bij jullie introduceren.

Maandelijkse bijdrage van Wim Collin over Franciscus van Sales

Professor Wim Collin, onze Vlaamse medebroeder aan de Pauselijke Salesiaanse Universiteit (UPS) heeft zich de voorbije jaren ingewerkt in het leven en de spiritualiteit van Franciscus van Sales. In 2022 zal hij maandelijks een bijdrage schrijven voor het tijdschrift Note di Pastorale Giovanile over een thema waarmee hij Franciscus van Sales benadert. Het eerste thema is ‘vriendschap’. Wim vertaalt zijn teksten ook naar het Nederlands en is bereid ze ter beschikking te stellen van onze provincie. Vier van die bijdragen zullen eveneens verschijnen in het driemaandelijkse Salesiaans Contact, het tijdschrift van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales.

De eerste bijdrage over ‘vriendschap’ bij Franciscus van Sales stuur ik in bijlage mee met deze rondzendbrief. Daarna zal de maandelijkse tekst verspreid worden op de 1ste van de maand. Je mag op 1 februari 2022 dus de tweede bijdrage verwachten. Die handelt over het goddelijke en het menselijke in de spiritualiteit van Sint Franciscus van Sales.

In het tweede semester van dit academiejaar geeft Wim een cursus Tutto per amore, niente per forza. Storia e spiritualità di San Francesco di Sales, telkens op dinsdagnamiddag van 15.00 tot 17.25 uur, te beginnen vanaf 22 februari 2022. Het eerste gedeelte is een historische benadering, het tweede deel is een inleiding tot de geschriften en het derde deel behandelt een aantal thema’s. Als je die lessen wil volgen, moet je wel vooraf inschrijven. Deelname is gratis.

Samenwerking met de Oblaten van Franciscus van Sales

In de aanloop naar het jubileumjaar is voor enkele initiatieven een samenwerking ontstaan tussen de Oblaten van Franciscus van Sales en de Salesianen van Don Bosco. Na een eerste reeks contacten tussen Wim Flapper en Jack de Groot die behoort tot een salesiaanse kring (enigszins te vergelijken met een centrum van de Medewerkers bij ons) vergaderden we een eerste keer in Sint Oedenrode. Voor de Oblaten waren naast Jack ook twee Oblaten aanwezig: Kees Jongeneelen en Wim Holterman. Voor de salesianen van Don Bosco namen Wim Flapper en ik deel aan de vergadering. Vorige donderdag waren we een hele dag samen in het gastvrije Oud-Heverlee.

Een van de initiatieven is een tentoonstelling die van oktober 2022 tot januari 2023 te bezoeken zal zijn in Simpelveld (tussen Maastricht en Aken). Naast een historisch gedeelte zal ook de spiritualiteit van Franciscus van Sales gevisualiseerd worden. Er komt een luik waarin uitgewerkt zal worden hoe Don Bosco die spiritualiteit vertaalt naar een pastoraal-pedagogisch project voor de opvoeding van zijn jongens. Naast de 400ste verjaardag van het overlijden van Franciscus van Sales zal er ook aandacht geschonken worden aan de heilige Jeanne de Chantal die in Annecy samen met Franciscus de zusters Visitandinnen gesticht heeft. Terloops vermeld ik hier dat we wellicht ook ideeën kunnen sprokkelen in Valdocco waar over een week eveneens een tentoonstelling geopend wordt. Wie in 2022 naar Turijn reist, moet daar beslist eens langsgaan.

Op het internet zal vanaf 24 januari 2022 een digitale landkaart van Nederland en Vlaanderen te vinden zijn waarop alle plaatsen aangeduid worden waar iets te vinden is dat verwijst naar Franciscus van Sales: een kerk of kapel, een glas-in-loodraam, een standbeeld … De zoektocht levert verrassend veel plaatsen op; wat betekent dat Sint Franciscus van Sales zeker geen onbekende was in de Lage Landen. We weten dat zijn geschriften en zijn spiritualiteit eeuwenlang in de hele wereld een belangrijke rol gespeeld hebben in de priesteropleiding (ook Don Bosco kwam daar twee eeuwen na de dood van Franciscus mee in contact tijdens zijn seminarietijd). Voor Vlaanderen verricht onze medebroeder Freddy Staelens het speurwerk. Hij is verbaasd en tegelijkertijd enthousiast over de vele vondsten die hij doet. Freddy denkt er stiekem over na om na het Salesjaar hetzelfde werk te verrichten voor Don Bosco in de Lage Landen. Een prima idee!

Er zijn nog meer initiatieven gepland die we ten gepasten tijde zullen toelichten. Hier wil ik er nog een aan toevoegen: een bedevaart naar Annecy. Deze zal plaatsvinden van zondag 11 tot zaterdag 17 september 2022. We hopen dat de omstandigheden tegen dan voldoende gunstig zijn om deze tocht te realiseren. Ook dit initiatief is een samenwerking tussen onze congregaties en zal zich richten tot de hele Salesiaanse Familie: de Oblaten en hun kringen, en de salesianen, zusters, Medewerkers, Vrijwilligsters en oud-leerlingen van Don Bosco. Blokkeer voor alle zekerheid de data nu reeds in je agenda als je eraan denkt om mee te gaan. Een folder is in de maak.

Studiedag van DBV&A met Eunan McDonnell

Jaarlijks organiseert Don Bosco Vorming & Animatie een studiedag onder de noemer ‘Opnieuw van Don Bosco vertrekken’. In 2022 ligt de focus op Franciscus van Sales als bijzondere inspiratiebron voor Don Bosco. Meestal wordt een buitenlandse expert uitgenodigd. Dit jaar wordt gekozen voor de provinciaal van Ierland, Eunan McDonnell die een echte Saleskenner is. Twee jaar geleden begeleidde hij voor onze medebroeders van het Europaproject een retraite in Annecy. Ze waren heel enthousiast over de degelijke en tegelijk toegankelijke inhouden die Eunan bracht. Ook hier een datum om te noteren in jullie agenda: zaterdag 11 juni 2022 in Oud-Heverlee.

Personalia

Op tweede Kerstdag vierde Bernhard van Welzenes zijn gouden priesterjubileum. In een mooie viering aan boord van het KSCC-schipperscentrum (in beperkte kring, maar je kon ook online volgen) blikte Bernhard terug op 50 jaar pastoraat bij ‘mensen onderweg’: de binnenvaart-, circus- en kermisgemeenschap. Mgr. Ad van Luyn richtte zich in de overweging tot “de mensen van de weg” en sprak zijn grote waardering uit voor het levenswerk van Bernhard.

Onze drie jonge medebroeders Leo Antonysamy, Nilesh Dodiyar en Fred Wamare bereidden zich de voorbije week in de abdij van Westvleteren in stilte en gebed voor op hun eeuwige professie, hierbij begeleid door onze medebroeder Hans Decancq. Het is een zegen voor onze salesiaanse provincie dat deze drie confraters zich voor altijd zullen engageren in de voetsporen van Christus en Don Bosco, in dienst van jonge en gewone mensen. Het stemt ons tot intense dankbaarheid. De komende dagen zullen we hen begeleiden met ons gebed. Iedere medebroeder zal van Dieter Verpoest een gebedskaart ontvangen om vanaf nu dagelijks te bidden om Gods genade voor hen. Fred zal de eeuwige geloften uitspreken op zondag 23 januari 2022 om 10.30 uur in de kerk van de zusters Clarissen in Oostende. Leo en Nilesh zullen dat doen op zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur in de Don Boscokapel te Hechtel.

De vierde jonge medebroeder Lawrence Okoli die samen met Fred, Nilesh en Leo het afgelopen jaar de voorbereidingsdagen mee volgde, zal later zijn aanvraag doen voor de eeuwige professie. Ook hem begeleiden we met ons gebed.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle mensen te danken die meegewerkt hebben aan het voorbereidingstraject dat onze vier medebroeders sinds mei 2021 doorlopen hebben. Dank aan de gemeenschappen en de werken waar ze te gast waren, dank aan de medebroeders die een dag of een weekend begeleid hebben, dank aan Laurens en Annemie van Don Bosco Vorming & Animatie die een weekend uitwerkten rond ons pastoraal-pedagogisch project. De degelijke voorbereiding en de afwisselende werkvormen werden door onze jonge medebroeders zeer gewaardeerd.

In Rome volgt onze medebroeder Cirilo de Deus zijn derde jaar theologie. Ook hij bereidt zich voor op een bijzondere gebeurtenis: einde juni 2022 zal hij in Rome tot diaken gewijd worden. Na de wijding en een bezoek aan zijn familie in Oost-Timor komt hij terug naar Vlaanderen om een pastoraal stagejaar te doorlopen en daarna in Leuven een master in de theologie te behalen.

In deze brief kan ik nog niet meedelen wie de nieuwe provinciaal econoom zal worden. Alle documenten zijn bij ons hoofdbestuur in Rome. Vermoedelijk zal de benoeming de komende dagen op de agenda van de Algemene Raad staan. Daarna zal ik een mededeling sturen naar onze gemeenschappen. Ik houd er wel aan om jullie, beste medebroeders, te danken. Het was geen gemakkelijke consultatie maar toch vulden 61% van jullie het formulier in, wat een hoge mate van betrokkenheid bij het beleid van de provincie illustreert. De consultatie gaf een tendens aan die het mogelijk gemaakt heeft om een goed voorstel naar Rome te sturen.

Verbouwingen in de Sacro Cuore te Rome

Algemeen Vicaris don Stefano Martoglio vraagt aan de provinciaals om namens de Algemeen Overste aan alle medebroeders en aan de Salesiaanse Familie te melden dat de centrale zetel van onze congregatie grondig zal gerenoveerd worden. Toen ons hoofdbestuur enkele jaren geleden noodgedwongen verhuisde van ‘De Pisana’ naar het salesiaans gebouwencomplex van de Sacro Cuore werd kort daarna besloten om niet meer terug te keren naar de vorige locatie aan de Via della Pisana. De Sacro Cuore was een noodoplossing maar werd al gauw een definitieve optie, onder meer omwille van de salesiaanse betekenis van deze plaats. Don Bosco bouwde op vraag van paus Leo XIII de basiliek toegewijd aan het Heilig Hart (= Sacro Cuore, ingezegend in 1887). Omwille van de bereikbaarheid (naast het centraal station ‘Termini’ in hartje Rome) werd voor deze locatie gekozen.

Het complex was echter geenszins aangepast om het algemeen bestuur te huisvesten. Een grondige herstructurering dringt zich op, waarbij ecologische duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen. De plannen zijn nu klaar om de renovatiewerken aan te vatten. Het gaat over alle gebouwen behalve de basiliek die een 15-tal jaar geleden volledig gerestaureerd werd. De modernisering van de gebouwen betreft enerzijds het algemeen bestuur en anderzijds de pastorale zending in de basiliek en het bijhorend oratorio met de jongerenwerking.

Na het inrichten van de bouwwerf zullen de werken starten in april 2022. Voor het gedeelte dat bestemd is voor het bestuur van de congregatie hoopt men de werken te kunnen afronden in december 2023. Voor het gedeelte van de pastorale werking van de basiliek en de jongerenwerking is het einde van de werken voorzien begin 2025.

Het gaat om een radicale verbouwing die je bij wijze van spreken slechts een keer om de honderd jaar doet. Dat vraagt een aanzienlijke investering. Om de werken te financieren, zullen eigendommen van de ‘Stichting Gerini’ verkocht worden (de Algemeen Overste deelde vorig jaar mee dat deze zaak na ongeveer 10 jaar procederen met enig succes afgerond werd).

Tijdens de werken zal een beperkte gemeenschap van salesianen in de Sacro Cuore blijven wonen: de medebroeders die actief zijn in de parochie rond de Sacro Cuore en het oratorio en zij die actief zijn in enkele diensten die men moeilijk kan overbrengen naar een andere locatie, zoals het Dicasterie voor de Communicatie en het salesiaans persagentschap ANS.

Vanaf de zomersessie in juni-juli 2022 zal de Algemene Raad vergaderen in Valdocco. De Algemeen Overste, zijn vicaris en secretaris zullen tot december 2023 in Valdocco wonen, samen met een aantal mensen die in hun diensten werkzaam zijn. Ook het Dicasterie voor de Vorming en de coördinatie van de Salesiaanse Familie zullen naar Valdocco verhuizen. De Dicasteries voor de Jongerenpastoraal en de Missies zullen onderdak vinden in gebouwen van de Visitatoria van de salesiaanse universiteit in Rome. Voor het Algemeen Economaat, voor de stichting ‘Don Bosco nel Mondo’ en voor het lekenpersoneel van het Algemeen Secretariaat worden accommodaties gehuurd in Rome.

Don Stefano eindigt zijn brief met de wens van de Algemeen Overste voor een goed nieuw jaar en voor een mooie januarimaand waarin we feestelijk de heilige Franciscus van Sales en Don Bosco zullen vieren.

De zieke medebroeders

Dagelijks bidden we in onze gemeenschappen voor alle mensen die op ons gebed rekenen. Sommige medebroeders hebben verschillende zieke familieleden. In de voorbeden of in de stilte van ons hart brengen we hun noden ter sprake bij onze God. In het bijzonder weten we ons verbonden met onze zieke medebroeders.

Af en toe is er hier en daar in een gemeenschap een medebroeder die positief test op corona, maar meestal zonder ernstige ziektesymptomen. Het vaccin (zowat alle medebroeders hebben hun boosterprik ontvangen) helpt dus wel degelijk.

Toon Boone (St.-Denijs-Westrem) heeft nagenoeg de voorbije twee maanden nagenoeg volledig doorgebracht in het ziekenhuis. Hij kwam twee keer voor enkele dagen naar zijn gemeenschap maar moest telkens na enkele dagen met spoed terug opgenomen worden. De tweede keer was dat na een val op zijn kamer met een fractuur van zijn heupprothese tot gevolg. Toon is nu sedert een tiental dagen in kortverblijf in WZC Zonnehove in de Loofblommestraat 4 te St.-Denijs-Westrem waar zijn medebroeders hem dagelijks gaan bezoeken. We wensen hem dat de pijn snel draaglijker wordt en dat hij goed mag herstellen.

René Darcis (Hechtel) is na een verblijf in het ziekenhuis van Pelt verhuisd naar het WZC Perrehof te Peer. Hij blijft van daaruit nog steeds contact houden met de vele vrienden van Don Bosco Hechtel. Zijn nieuwe adres: René Darcis, WZC Perrehof kamer 71, Rode Kruisstraat 25, 3990 Peer.

Andy Jebarus (Amsterdam) herstelt verder van zijn burn-out en ging de voorbije weken weer enkele keren voor in parochievieringen. Na overleg heeft hij besloten om gedurende een viertal maanden verder tot rust te komen bij zijn familie op het eiland Flores in Indonesië (wat Andy zelf ‘het mooiste eiland van de hele wereld’ noemt). Zijn terugkeer is voorzien op 5 juni 2022.

Wilfried Meert (Oud-Heverlee) kreeg van de behandelende specialist enigszins meer geruststellend nieuws dan hij de afgelopen weken gevreesd had. De gezwellen in de blaas zijn agressief en kwaadaardig maar ze zijn nooit ingegroeid en dat is een goed teken. Mits een goede opvolging is dat al bij al een positieve boodschap die hij van de professor kreeg.

Jan van Aken (Assel-Wijchen) is verhuisd van zijn flatje in Rivo Torto te Wijchen naar het aanpalende verpleeghuis La Verna te Wijchen. Zijn nieuwe adres: Jan van Aken, La Verna kamer 121, Leemweg 134, 6603 AM Wijchen.

Bernard van Lankvelt (Assel-Wijchen) houdt zich kranig hoewel hij gauw moe is. Op 8 februari 2022 zal hij in Randerode intern verhuizen van de afdeling Leeghwater naar de afdeling Nieuw Milligen (een verdieping lager). Zijn adres: Zorggroep Apeldoorn, afd. Nieuwe Milligen kamer 6, Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn.

Paul Verhaeghe (St.-Pieters-Woluwe) verblijft sedert een maand in Zorggroep H. Hart in de Budastraat 30 te Kortrijk waar ook onze medebroeder Jos Bouckaert verblijft. De revalidatie van Paul verloopt trager dan we gehoopt hadden. Het kortverblijf is met een maand verlengd.

We leven mee met deze medebroeders en wensen hen een goed herstel toe. We blijven hen ook noemen in ons dagelijks gebed.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Uit Nederland bereikte ons laattijdig het bericht dat Jan Vonk, oud-medebroeder, overleden is op 12 juni 2021. Hij werd 91.

In de kerstnacht van 25 december 2021 overleed te Wevelgem op 77-jarige leeftijd Rita Stragier, schoonzus van onze medebroeder Omer Bossuyt.

Onze medebroeders Hans en Bart Decancq laten weten dat Herwig Huyghebaert, de echtgenoot van hun oudste zus Christine, overleden is op 31 december 2021. Herwig is 79 geworden.

We wensen onze dierbare overledenen de rust van het eeuwige leven en bidden om moed en troost voor hun dierbare nabestaanden.

Noveen van Don Bosco

Op maandag 31 januari 2022 (en op enkele plaatsen in de weekendvieringen van 29 en 30 januari) viert de salesiaanse wereld het feest van Don Bosco. Veel mensen die met Don Bosco verbonden zijn, beginnen negen dagen daarvoor een noveen (negen = novem in het Latijn). Ze bidden iedere dag een noveengebed voor hun intenties, op voorspraak van Don Bosco. Sommige mensen drukken hun gebed uit met een noveenkaars die met een speciale intentie negen dagen en nachten blijft branden. In al onze gemeenschappen bidden we vanaf zaterdag 22 januari 2021 tot op de dag van het feest voor de gebedsintenties die mensen ons aanbevelen. Dat doen we het hele jaar door, maar tijdens de voorbereiding op het feest van Don Bosco krijgt dat negendaags gebed wel een bijzondere betekenis en schept het verbondenheid met velen.

Varia

Onlangs bezorgde onze medebroeder Marc Vanhoutte aan alle gemeenschappen een aanbod van retraites voor 2022. Het is een hele klus om ieder jaar een gevarieerd programma te kunnen aanbieden. Dank Marc, voor alle werk achter de schermen. We hopen uiteraard dat we dit jaar de retraites kunnen laten doorgaan want de twee voorbije jaren moest alles jammer genoeg geannuleerd worden. Periodes van lockdown en quarantaine waren voor heel wat medebroeders en opportuniteit om extra tijd te besteden aan stilte, bezinning en lectuur en bovendien deden onze directeurs hun uiterste best om geregeld een bezinningsdag te organiseren en een degelijke inhoudelijke impuls aan te bieden in hun gemeenschap.

Vorige donderdag kregen we van onze medebroeder Wilfried Meert een uitnodiging voor de jaarlijkse vakantieweken van de MRB. Sedert 1 januari 2022 is de MRB opgeslorpt door CM Vlaanderen maar de begeleide vakanties voor religieuzen blijven voorlopig die naam behouden. Snel inschrijven is de boodschap. Ook dit jaar zal een gemotiveerde ploeg vrijwilligers klaarstaan om enkele aangename vakantiedagen aan te bieden in Spa of aan zee, waar ook zorgbehoevende religieuzen aan kunnen deelnemen. Dank Wilfried, voor jouw gedreven inzet op velerlei vlakken voor de religieuzen in het aartsbisdom en ook daarbuiten. Ondanks de zorgen om zijn eigen gezondheid blijft Wilfried zich met overtuiging engageren voor anderen.

In een brief van eind 2021 lanceert onze Algemeen Overste een oproep voor missionarissen voor de zending 2022. Hij beschrijft hoe onze congregatie zich door de onvermoeibare inzet van missionarissen en zonder geografische beperkingen ingezet heeft voor jonge en gewone mensen met bijzondere aandacht voor de armsten. Daarbij herinnert hij ons aan de missionaire geest als een essentieel element van het charisma van Don Bosco en aan de energie en het enthousiasme dat het missionaire engagement aan de congregatie geeft. De allereerste groep vertrok in november 1875 naar Latijns-Amerika op vraag van paus Pius IX en onder impuls van Don Bosco. Ieder jaar opnieuw lanceerde Don Bosco en later zijn opvolgers, een oproep aan alle salesianen om te overwegen of ook zij zich geroepen wisten om als missionaris te vertrekken naar een plaats waar de Algemeen Overste hen zond. In 2022 gaat het reeds om de 153ste missionarissenzending met bestemmingen in Latijns-Amerika, Noord-Afrika, Europa (Albanië, Kosovo ...), Azerbeidzjan, Laos, Nepal, Mongolië en de eilanden van Oceanië. Ik zal de volledige brief, naar het Nederlands vertaald door mgr. Luc Van Looy (waarvoor dank!), aan alle directeurs bezorgen.

Ik sluit af met de wens voor een intense noveenperiode en een mooi feest van Don Bosco dat dit jaar een extra dimensie meekrijgt door de eeuwige professie van drie jonge medebroeders. Neem hen op in uw gebed en bid ook om nieuwe roepingen.

In salesiaanse verbondenheid

Wilfried Wambeke sdb, provinciaal