Brief van de provinciaal 2021-2022/9

Wilfried20 Wambeke a5a40wa

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over de sluiting van de gemeenschappen in Hechtel en Wilrijk en over de nieuwe benoemingen.

Beste medebroeders

Enkele dagen geleden werden jullie op de hoogte gebracht van de sluiting van de gemeenschap van de salesianen te Hechtel. Voor sommigen kwam dit bericht niet onverwacht, voor anderen was het een complete verrassing. Enerzijds hoor ik van velen dat ze de beslissing begrijpen, anderzijds vinden ze het bijzonder jammer want Hechtel zal zonder salesianen niet meer hetzelfde zijn. Een belangrijk element in het onderscheidingsproces was ons vertrouwen dat Don Bosco niet zal verdwijnen. Er zijn zoveel mensen in en rond Hechtel die door het voorbeeld van vele generaties salesianen zich het salesiaans gedachtegoed hebben eigen gemaakt. Het is hen zo dierbaar dat ze er alles willen aan doen om de salesiaanse identiteit te bewaren en te blijven doorgeven aan de volgende generaties. Uiteraard zullen we al het mogelijke doen om deze salesiaans bewogen mensen nabij te zijn en te blijven ondersteunen.

Ook voor Wilrijk hebben we de beslissing genomen om de salesiaanse aanwezigheid af te ronden. Door het overlijden van André Ongenaert bleven daar slechts twee medebroeders over, wat te weinig is om het gemeenschapsleven in stand te houden. Ze zullen dus verhuizen naar een grotere gemeenschap. Het gebouw zullen we terug ter beschikking stellen van de eigenaar.

Bovenstaande beslissingen, de noodzaak om sommige gemeenschappen te versterken, de vraag van sommige medebroeders en het feit dat een aantal jonge medebroeders naar Oud-Heverlee gaat om hun vorming verder te zetten … het zijn allemaal redenen waarom er dit jaar heel wat medebroeders aangesproken werden om te verhuizen. Hieronder geven we eerst een overzicht van de directeurs van onze gemeenschappen en daarna volgen de overige benoemingen. Het is de bedoeling dat alle veranderingen ingaan vanaf 15 augustus 2022.

Benoeming van gemeenschapsdirecteurs

Onlangs hielden we een consultatie voor de benoeming van nieuwe directeurs. Hoewel dit geen gemakkelijke vraag was, hebben opnieuw ruim zestig procent van de medebroeders hun mening te kennen gegeven. Voor de provinciaal met zijn raad is dit een hartverwarmende aanmoediging waarvoor we iedere medebroeder dankbaar zijn.

In Assel zal Dominiek Deraeve de fakkel overnemen van Wim Flapper. Dominiek zal zich, samen met de medebroeders in Assel en met Henk Hofstede die hier geregeld aansluit, concentreren op de gemeenschap en het project van Assel. Wim Flapper blijft het eerste aanspreekpunt voor de medebroeders in Wijchen en voor de uitwonende medebroeders. In een afzonderlijke brief, gericht aan de brede communiteit van Assel-Wijchen, zal ik hierover meer uitleg verschaffen.

Carlo Loots wordt directeur van de gemeenschap in Heverlee. Hij blijft dit het komende jaar combineren met zijn opdrachten in Oud-Heverlee als coördinator van Don Bosco Vorming & Animatie en als verantwoordelijke voor de bibliotheek en het archief.

In Oostende wordt Cor Anthonissen benoemd tot directeur. Hij zal er zijn jongere medebroeders ondersteunen in het jeugdwerk en in de jongerenpastoraal van de stad. Tevens blijft Cor provinciaal gedelegeerde voor de Medewerkers van Don Bosco.

In Sint-Pieters-Woluwe zal Eric Haelvoet de taak van directeur op zich nemen. Hij zal dit combineren met de functie van provinciaal secretaris die hij na een onderbreking van vier jaar opnieuw aanvaard heeft. Hij blijft daarnaast ruimte behouden om zich verder te engageren voor het Bartimeusproject. Zijn mandaat van drie jaar als nationaal geestelijk raadgever bij de Europascouts loopt ten einde in juni 2022 en zal niet hernieuwd worden.

Na een eerste mandaat van drie jaar als directeur van Oud-Heverlee is Hans Decancq daar benoemd voor een tweede periode van drie jaar. Vanaf nu wordt Oud-Heverlee de ‘vormingsgemeenschap’ van onze provincie. Hans blijft provinciaal gedelegeerde voor de vorming en zal samen met de gemeenschapsraad van Oud-Heverlee en met de werkgroep ‘Vorming en be-geleiding van de jonge medebroeders’ het traject begeleiden van de jonge salesianen in vorming.

De taak van gemeenschapsdirecteur houdt een grote verantwoordelijkheid in. In nr. 55 van onze Constituties wordt het zo verwoord: De directeur vertegenwoordigt Christus die de zijnen verenigt in dienst van de Vader. Hij staat in het centrum van de gemeenschap als broer onder broers, die zijn verantwoordelijkheid en zijn gezag erkennen. Zijn eerste taak is het de gemeenschap te animeren om te leven in trouw aan de Constituties en te groeien in eenheid. Hij bundelt de inspanningen van allen en houdt daarbij rekening met ieders rechten, plichten en capaciteiten. Hij draagt ook rechtstreeks verantwoordelijkheid jegens iedere medebroeder: hij helpt hem zijn eigen roeping verwezenlijken en steunt hem bij het werk dat hem is toevertrouwd. Zijn zorg gaat ook uit naar de jongeren en de medehelpers om ze steeds meer medeverantwoor-delijk te laten worden voor de gemeenschappelijke zending. Met zijn woord, met veelvuldig contact en met beslissingen op het juiste moment is hij vader, leermeester en geestelijk leider.”

Een hele boterham … Daarom zijn we heel dankbaar dat Dominiek, Carlo, Eric en Cor deze nieuwe uitdaging willen aangaan. Diezelfde dankbaarheid gaat evenzeer uit naar onze andere directeurs die hun taak met veel edelmoedigheid blijven behartigen: Hans Decancq in Oud-Heverlee, Jos Gregoire in Boortmeerbeek, Luc Sermeus in Amsterdam, Jos Stevens in Sint-Denijs-Westrem en Bert Van Hecke in Groot-Bijgaarden.

Ik voeg er graag een welgemeende dank aan toe voor Wim Flapper die de voorbije zes jaar directeur was van de grote communiteit van Assel-Wijchen. Ondanks zijn niet zo sterke gezondheid heeft Wim dit keurig gedaan. We zijn blij dat hij, door de zorg te blijven opnemen voor de oudere medebroeders in Wijchen en voor de uitwonenden, een belangrijke hulp zal betekenen voor de nieuwe directeur Dominiek Deraeve

Mijn dank gaat ook uit naar Jos Claes, Mark Tips en Koen Delft voor de jaren dat ze directeur geweest zijn. Jos deed dat in Heverlee met veel zorg voor het eerste onthaal van onze jonge medebroeders-missionarissen en voor de begeleiding van hun integratieproces. Ook Mark en Koen deelden die zorg voor hen. Koen staat nu nog samen met zijn medebroeders voor de moeilijke opdracht om de aanwezigheid van de salesianen in Hechtel af te sluiten.

Andere benoemingen

In volgend overzicht vinden jullie de medebroeders in alfabetische volgorde.

Leo Antonysamy (Hechtel) verhuist naar Oud-Heverlee. Van daaruit zal hij theologie studeren aan de faculteit ‘Theologie en Religiewetenschappen’ van de KU Leuven.

Rik Biesmans die in een assistentiewoning in Hof Ter Bloemen te Heusden (Zolder) verblijft en nu bij de gemeenschap van Hechtel hoort, zal vanaf augustus tot de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe behoren.

Omer Bossuyt (Groot-Bijgaarden) zal deel uitmaken van de gemeenschap te Heverlee. Hij behoudt als hoofdopdracht zijn werk in de centrale propagandadienst van het provincialaat. Verder zal hij ingeschakeld zijn in de huishoudelijke taken in Heverlee en in het voorgaan in vieringen in de omgeving.

Fons Ceustermans (Hechtel) heeft ervoor geopteerd om te verhuizen naar woonzorgcentrum Perrehof te Peer. Zo blijft hij in de buurt van zijn familie die in Hasselt en Tessenderlo woont. In dit woonzorgcentrum verblijven reeds onze medebroeders René Darcis en Tinus Spooren. Deze medebroeders zullen voortaan tot de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe behoren.

Jos Claes (Heverlee) is bereid de gemeenschap van Assel te versterken. Hij zal er Dominiek en Biju ondersteunen bij het uitbouwen van Assel tot een centrum van jongerenspiritualiteit en ecologie. Hij zal ingeschakeld zijn als voorganger in de vieringen in de gemeenschap en in de Heilige Geestkapel. Jos zal tevens vicaris worden van de gemeenschap.

Rik De Bock (Boortmeerbeek) wordt mantelzorger voor de medebroeders in Limburg. Wekelijks zal Rik vanuit Boortmeerbeek naar Peer rijden. Hij zal er voorgaan in de eucharistieviering in het woonzorgcentrum Perrehof en de vijf medebroeders bezoeken die daar verblijven. Ook onze medebroeders Rik Biesmans en Jozef Schops zullen op zijn bezoekerslijstje staan.

Cirilo de Deus (Rome) komt na drie jaar theologiestudie aan de Università Pontificia Salesiana en na zijn diakenwijding in Rome terug naar Vlaanderen. Hij zal deel uitmaken van de vormingsgemeenschap te Oud-Heverlee. Volgend werkjaar zal hij daar slechts gedeeltelijk aanwezig zijn omdat hij als diaken een ‘pastoraal jaar’ voor de boeg heeft. Voor de pastorale stage zal hij voornamelijk naar Oostende trekken en daar ingeschakeld worden in het jeugdwerk en de jongerenpastoraal van de stad. Op de dagen dat hij les volgt aan de faculteit ‘Theologie en Religiewetenschappen’ van de KU Leuven zal hij te Oud-Heverlee verblijven. Het academiejaar nadien zal hij aan de KU Leuven een master behalen in de theologie en tot priester worden gewijd.

Koen Delft (Hechtel) zal in Oostende ingeschakeld worden in de werking van het Jeugdhuis en in de jongerenpastoraal van de stad. We zoeken nog uit of dit kan worden gecombineerd met een deeltijdse lesopdracht.

Nilesh Dodiyar (Hechtel) zal vanuit de vormingsgemeenschap te Oud-Heverlee theologie gaan studeren aan de KU Leuven.

Jan Emmers (Hechtel) zal verhuizen naar woonzorgcentrum Perrehof te Peer. Jan wil graag in die regio blijven omdat de meeste van zijn familieleden in en rond het nabijgelegen Hamont wonen. Samen met de andere medebroeders in Peer zal hij tot de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe behoren.

Willy Gunst (Wilrijk) komt naar Sint-Pieters-Woluwe als ondersteuning voor de nieuwe provinciaal econoom Koen Timmermans en voor de mensen van de provinciale diensten. Willy is nog steeds goed op de hoogte van een aantal zaken die het provinciaal economaat betreffen en kan eventueel hulp bieden voor bepaalde gemeenschappen (bv. de boekhouding van Sint-Denijs-Westrem). Enkele engagementen in het Antwerpse zal hij vanuit Woluwe blijven opnemen: voorgaan in de Arkgemeenschap, materiële ondersteuning in de abdij van Brecht … Willy zal de mantelzorger blijven van Marcel De Meulenaere die in WZC De Regenboog in Zwijndrecht woont. Daarom zal Marcel voortaan eveneens tot de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe behoren.

Piet Martens (Hechtel) zal evenals Fons Ceustermans en Jan Emmers naar woonzorgcentrum Perrehof te Peer verhuizen. Piet wil graag in de buurt van Hechtel blijven zodat familie en kennissen die hem nu geregeld komen bezoeken, dat ook kunnen blijven doen. Hij zal behoren tot de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe.

Frans Matthyssen (Hechtel) gaat naar Sint-Denijs-Westrem. Hij zal er mee de zorg opnemen voor de oudere medebroeders en voor het gewone leven van de gemeenschap. Er wordt nog bekeken of Frans verder ondersteuning kan verlenen voor taken binnen het DBOC.

Lawrence Okoli (Sint-Pieters-Woluwe) zal naar de vormingsgemeenschap te Oud-Heverlee verhuizen om van daaruit theologie te studeren aan de KU Leuven.

Hoan Pham (Oostende) zal nog een jaar in Oostende blijven en ondertussen de taallessen terug opnemen in Leuven. Op de dagen dat hij les heeft in Leuven zal hij in Oud-Heverlee verblijven. Het jaar daarna verhuist hij naar Oud-Heverlee en zal dan een bachelor in de theologie behalen aan de KU Leuven.

Louis Poelmans (Hechtel) gaat in Oud-Heverlee wonen waar hij er mee zal voor zorgen dat de jonge medebroeders een goede thuis vinden in de vormingsgemeenschap.

Stan Provoost (Oostende) heeft steeds meer moeite met de steile trap in het gemeenschapshuis. Een lift plaatsen is daar onmogelijk. Stan wil graag zo lang mogelijk in Oostende blijven, maar als dit niet langer kan, opteert hij voor de gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem.

Jozef Schops die in een assistentiewoning in Bocasa te Bolderberg (Zolder) verblijft en nu bij de gemeenschap van Hechtel hoort, zal vanaf augustus tot de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe behoren.

Freddy Staelens (Oud-Heverlee) wordt econoom in Heverlee. Evenals Rik De Bock zal hij – weliswaar op een andere dag in de week – naar Limburg trekken om de oudere medebroeders te bezoeken en wekelijks voor te gaan in de eucharistieviering in woonzorgcentrum Perrehof te Peer.

Guido Tielemans (Wilrijk) zal vanaf het nieuwe werkjaar deel uitmaken van de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe. Toen Guido drie jaar geleden 80 werd, heeft hij zijn engagementen in de parochiepastoraal in Hoboken grotendeels stopgezet. Hij zal die nu helemaal afronden. In Woluwe zal Guido mee instaan voor de eucharistievieringen en voor huishoudelijke taken.

Mark Tips (Oostende) verhuist naar Groot-Bijgaarden waar hij een heel nieuwe uitdaging wil aangaan: hij zal er samen met Koen Timmermans en Bert Vanbuel ingeschakeld zijn in de parochiepastoraal. Ondertussen blijft Mark nog een jaar voorzitter van de sector ‘Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen’.

Dominique Vandebergh (Oud-Heverlee) blijft in Wilsele-Putkapel wonen om zijn werk in de parochiepastoraal te kunnen verderzetten. Hij had ook een kamer in Oud-Heverlee en kwam er (behalve in coronatijd) wekelijks langs, gewoonlijk op zondagmiddag. Voortaan zal hij tot de gemeenschap van Heverlee behoren en op zondagmiddag bij die gemeenschap aansluiten.

Paul Verhaeghe (Sint-Pieters-Woluwe) verblijft al een aantal maanden in zorggroep H. Hart te Kortrijk waar ook onze medebroeder Jos Bouckaert woont. Omdat Jos tot de gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem behoort en geregeld bezoek krijgt van medebroeders van die gemeenschap, zal ook Paul tot de gemeenschap van Sint-Denijs-Westrem behoren. Mocht Paul in de toekomst voldoende herstellen om in de gemeenschap terug te keren, dan heeft Sint-Denijs-Westrem een betere accommodatie voor hem.

Marcel Verhulst (Sint-Pieters-Woluwe) zal naar Heverlee verhuizen waar hij het voorgaan in de vieringen bij onze zusters (Groenveld), in woonzorgcentrum Annuntiaten en bij de zusters van de Jacht zal verdelen met Adriaan De Cooman. Ook Freddy Staelens en Omer Bossuyt kunnen hierbij ingeschakeld worden, zodat al deze vieringen niet langer vanuit Oud-Heverlee maar vanuit Heverlee gecoördineerd worden. Verder zal Marcel studiewerk verrichten, onder meer over de geschiedenis van onze huizen. Hij zal helpen bij de huishoudelijke taken in Heverlee en hij zal in overleg met Carlo Loots meewerken in de bibliotheek van Oud-Heverlee.

Dieter Verpoest (Hechtel) verhuist naar de vormingsgemeenschap te Oud-Heverlee. Hij zal zich volgend werkjaar verdiepen in de vormingswereld en vooral met de focus op de jongerenpastoraal. Daarvoor zal hij zich op verschillende plaatsen gaan bijscholen en specialiseren. Bedoeling is dat Dieter een jaar later lid wordt van het team van Don Bosco Vorming & Animatie. We zijn van mening dat ook in de toekomst een salesiaan deel moet uitmaken van het team van deze vormingsdienst. DBV&A zal ook in de toekomst een sleutelrol blijven spelen in het behoud van de salesiaanse identiteit van onze scholen en andere jeugdwerkingen. Dieter zal zich gaandeweg inwerken in deze sector. Tevens zal hij als jonge medebroeder een belangrijke inbreng hebben in de vorming van de salesianen in opleiding.

Luk Verschuere (Groot-Bijgaarden) gaat in Sint-Pieters-Woluwe wonen. Hij hoopt nog zeker een winterperiode de pastorale dienst te kunnen verzorgen voor een groep Nederlandstalige overwinteraars in Spanje.

Fred Wamare (Oostende) verhuist naar Oud-Heverlee waar hij vanuit de vormingsgemeenschap zijn theologiestudie aanvat aan de KU Leuven.

Jos Witvrouwen (Hechtel) twijfelde eerst om naar Boortmeerbeek te verhuizen, maar gezien zijn gezondheid is het beter dat hij een plaats krijgt in woonzorgcentrum Annuntiaten te Heverlee. Jos zal dan tot de gemeenschap van Heverlee behoren.

Tot slot nog dit: soms ging ik met een klein hartje aankloppen bij medebroeders omdat ik uit ervaring weet dat verhuizen, het vertrouwde loslaten, afscheid nemen en ergens anders opnieuw beginnen niet vanzelfsprekend is. Als salesianen van Don Bosco weten we wel dat we ons niet geëngageerd hebben om levenslang in eenzelfde school of eenzelfde project of gemeenschap te blijven, maar om in dienst te staan van het geheel van de provincie. Vaak was ik ontroerd door de beschikbaarheid van zoveel medebroeders om hun schouders te zetten onder de toekomst van onze salesiaanse provincie. Het is dan ook met oprechte waardering dat ik alle medebroeders wil danken voor hun bereidheid om weer een nieuwe stap te zetten in hun salesiaans leven, in dienst van God en mens, zoals Don Bosco het ons voorgeleefd heeft.

De werkgroep ‘Vorming en begeleiding van de jonge medebroeders’

Zoals u hierboven kon lezen, zullen een vijftal jonge medebroeders naar Oud-Heverlee verhuizen om zich voor te bereiden op het priesterschap. Hun veelzijdige vorming zullen ze onder meer krijgen aan de faculteit ‘Theologie en Religiewetenschappen’ aan de KU Leuven. Ze zullen de lessen volgen in de Nederlandstalige afdeling, zodat ze onze taal nog beter leren beheersen.

Een andere invalshoek voor hun vorming tot salesiaan-priester is het gemeenschapsleven in Oud-Heverlee. Het is de opdracht van de directeur met zijn gemeenschapsraad om samen met de jonge medebroeders een klimaat te scheppen waarin hun roeping zich kan ontwikkelen. Dat houdt ook in dat de medebroeders in vorming allerlei taken zullen opnemen in het gemeenschapsleven, in de liturgie van de gemeenschap, enz.

Daarnaast zal de bestaande werkgroep ‘Vorming en begeleiding van de jonge medebroeders’ een andere samenstelling en een gewijzigde opdracht krijgen. Deze werkgroep zal instaan voor een aantal facetten van de vorming die niet in het pakket van de KU Leuven zitten en ook niet meteen op structurele wijze in het dagelijkse gemeenschapsleven aan bod komen. We denken dan aan de studie van typisch salesiaanse inhouden, een degelijke theologie van het religieuze leven, pastorale stages en de bijhorende supervisie, verdere kennismaking met de sectoren van onze provincie, reflectie over de toekomstperspectieven van de provincie en over hoe zij zich daarin als jonge generatie salesianen kunnen ontplooien.

Deze vernieuwde werkgroep zal dit werkjaar nog samengeroepen worden om tegen september 2022 al de grote lijnen uit te zetten voor de komende jaren. De samenstelling ziet er als volgt uit: Hans Decancq (coördinator), Liesbeth Corvers, David Tullimelli, Annemie Tuts, mgr. Luc Van Looy, Dieter Verpoest en Wilfried Wambeke. Omdat er in het vormingsaanbod thematieken aan bod zullen komen die voor de hele provincie interessant zijn, zal deze werkgroep in de toekomst een duidelijke verbinding maken met de werkgroep ‘Permanente vorming’.

Personalia

Pedro Ayala (Oostende) volgt van 5 tot 18 mei 2022 in Turijn-Valdocco een opleiding voor de provinciaal gedelegeerden voor de jongerenpastoraal. Onder leiding van algemeen raadslid Miguel Ángel García Morcuendo en met 45 medebroeders van over de hele wereld reflecteren ze over een salesiaanse jongerenpastoraal die beantwoordt aan de uitdagingen van deze tijd.

Leo Antonysamy (Hechtel) en Nilesh Dodiyar (Hechtel) genieten momenteel van enkele weken vakantie bij hun familie in India. Pedro Ayala (Oostende) was onlangs enkele weken bij zijn familie in Mexico. Hoan Pham (Oostende) is gisteren vertrokken naar zijn familie in Vietnam. Hij zal er ruim twee maanden blijven omdat het door de coronapandemie al vier jaar geleden is dat hij zijn land van herkomst kon bezoeken.

Andy Jebarus (Amsterdam) werd tijdens zijn herstelperiode in Indonesië een tweetal weken in het ziekenhuis opgenomen. Ook zijn vader werd ziek en verbleef in het ziekenhuis. Andy en zijn vader zijn ondertussen weer thuis. Op 8 juni 2022 mogen we Andy terug in Nederland verwelkomen.

Bernhard van Welzenes (Assel-Wijchen) viert, zoals jullie in het mooie nieuwe nummer van Don Bosco magazine konden lezen, zijn gouden priesterjubileum op tweede Pinksterdag, 6 juni 2022. Dankbaar voor wat Bernhard in al die jaren deed en betekende als landelijk aalmoezenier voor de mensen van de binnenvaart, de kermis en het circus wensen we hem Gods zegen opdat hij nog lang tussen zijn ‘mensen van de weg’ kan staan.

Jan Emmers (Hechtel) en Piet Martens (Hechtel) werden op 6 mei 1962 tot priester gewijd. Ook deze twee medebroeders willen we van harte danken voor hun jarenlange trouwe inzet en hun getuigenis van het evangelie bij de mensen tot wie zij gezonden werden. We wensen dat hun diep geloof en Godsvertrouwen ook in de toekomst een bron van vreugde en geluk mag zijn.

Fred Wamare (Oostende) heeft na een tijdelijke overeenkomst van drie jaar tussen zijn provincie van herkomst (AGL, Rwanda-Burundi-Oeganda) en onze provincie, van de Algemeen Overste de goedkeuring gekregen om definitief tot onze provincie te behoren. We heten hem van harte welkom.

Gerard Blesgraaf (Boortmeerbeek) heeft eveneens de definitieve overstap aangevraagd van de provincie van Benin waar hij veel jaren werkzaam was als missionaris naar onze provincie. Ook Gerard heten we van harte welkom.

Dees Van Caeyzeele (Sint-Denijs-Westrem) heeft de voorbije jaren ervaren dat het salesiaans religieus leven hem niet meer de voldoening kon schenken die hij ervan verwachtte. Hij heeft daarom besloten de congregatie te verlaten en de dispensatie aan te vragen van het priesterambt en de religieuze geloften. We zijn Dees dankbaar voor al het goede dat hij heeft bijgedragen aan onze provincie en we wensen dat hij opnieuw rust en geluk mag vinden in zijn verdere leven.

De zieke medebroeders

Herman Lieberom (Assel-Wijchen) heeft een zeer zware griep doorstaan, maar is nu weer aan de beterhand.

Adri Maat (Assel-Wijchen) kwam terug thuis na een ziekenhuisopname in Amersfoort. Hij wacht nu op een plaats in een verzorgingshuis in de buurt van Hoevelaken.

Désiré Silverans (Groot-Bijgaarden) heeft definitief zijn intrek genomen in het woonzorgcentrum Annuntiaten te Heverlee. Hij blijft behoren tot de gemeenschap van Groot-Bijgaarden.

Jos van Lin (Woluwe) verbleef omwille van het plaatsen van een heupprothese in het ziekenhuis te Tongeren. De ingreep is goed gelukt en de revalidatie verloopt voorspoedig.

Frans Vandecandelaere (Rwanda) is begin mei 2022 naar Vlaanderen teruggekeerd voor een aantal medische behandelingen. Als we meer zicht hebben op de resultaten van de onderzoeken zal beslist worden of hij nog kan terugkeren naar Rwanda.

Biddend voor elkaar weten onze zieke medebroeders zich gesteund en gedragen. We wensen alle zieken in onze provincie en in onze brede Don Boscokring van harte beterschap toe.

Onze dierbare overledenen

Op 18 april 2022 is in Diepenbeek Ludo Vandormael overleden, de schoonbroer van onze medebroeder Piet Martens. Ludo was net geen 82.

Jos Kenis, echtgenoot van Maria Van Dijck en schoonbroer van onze overleden medebroeders Jacky en Louis Van Dijck is overleden te Wuustwezel op 20 april 2022. Hij is 75 geworden.

Walter Van Gheluwe (83), schoonbroer van onze medebroeder Norbert Carrette, overleed op 24 april 2022 te Merelbeke.

Onze medebroeder Michel Ruyters kwam ruim twee jaar geleden terug uit Rwanda om zijn moeder Lena Dingenen te verzorgen. Op 9 mei 2022 is ze thuis in Meeuwen overleden. Deze zus van onze overleden medebroeder Jan Dingenen zou op 12 december 2022 honderd geworden zijn.

Op 10 mei is te Kortrijk Mia Silverans (85) overleden, de zus van onze medebroeder Désiré.

We wensen dat onze dierbare overledenen vredig mogen thuiskomen in het huis van God, onze Vader en dat hun dierbare nabestaanden troost mogen vinden in hun geloof in de verrijzenis.

Bezoek van Pavel Ženíšek

Van zondagmiddag 1 tot vrijdagochtend 6 mei 2022 was Pavel Ženíšek (Dicasterie voor de Missies) in onze provincie. De kennismaking begon in Boortmeerbeek waar hij de missionarissen ontmoette die een groot deel van hun leven gegeven hebben voor het salesiaans jongerenwerk in andere continenten. Ook in andere gemeenschappen ontmoette hij oud-missionarissen. Hij was niet alleen onder de indruk van zoveel missionarissen die ooit vanuit onze provincie vertrokken zijn, maar ook van de getuigeniskracht die nog altijd van hen uitgaat en van het grote hart dat ze op hun - vaak gevorderde - leeftijd nog altijd hebben voor de missies.

Pavel had ook een persoonlijk gesprek met de jonge missionarissen in onze provincie: Pedro, Hoan en Fred in Oostende, Lawrence in Woluwe, Simon in Amsterdam en Biju in Assel. Leo, Nilesh en Andy waren op dat ogenblik niet in onze provincie, zoals u elders in deze brief kon lezen. Omdat Pavel in Rome woont, is hij van plan om deze maand ook nog met Cirilo, onze student in Rome, te gaan spreken.

Ten slotte was er een uitvoerig gesprek met Filip Lammens, de directeur van VIA Don Bosco over de missie en de werking van de organisatie en met name ook over de wereldburgerschapseducatie in eigen land.

Tijdens de bijeenkomst van de 19 provinciaals van onze regio Centraal- en Noord-Europa op 6-8 mei 2022 te Wenen bracht Pavel verslag uit over zijn bezoek aan Portugal, Ierland en Vlaanderen-Nederland. Over het algemeen voelen de jonge medebroeders die vooral uit Azië en Afrika naar Europa komen zich zeer welkom, ook al was Europa vaak niet hun eerste keuze. Het vraagt tijd om de taal te leren en de Europese cultuur te begrijpen, maar voor de meesten verloopt de integratie goed en weten ze zich gewaardeerd door de provincie die hen ontvangt. Ontmoetings- en uitwisselingsmomenten op Europees niveau werden de voorbije jaren noodgedwongen geannuleerd, maar Pavel zal in de toekomst nieuwe initiatieven lanceren. Samen met andere provinciaals drukte ik mijn dankbaarheid uit tegenover onze congregatie voor de jonge medebroeders die een frisse dynamiek op gang brengen in onze Europese provincies.

Varia

De Zusters van Don Bosco bestaan 150 jaar! In 1872 werden ze gesticht door Don Bosco en Maria Domenica Mazzarello. Meer dan reden genoeg om dit met verscheidene activiteiten feestelijk te gedenken in 2022. Op zaterdag 14 mei 2022 kwamen nagenoeg alle zusters van de Vlaamse provincie samen voor een gezellige ‘Dankdag’ te Wijnegem. Het dagthema ‘Kiemen van nieuw leven’ maakt duidelijk dat de zusters niet enkel bleven verwijlen bij een rijkgevuld verleden maar dat ze het verhaal ook in de toekomst verder willen schrijven, in dienst van God en mens.

Van 11 tot 17 september 2022 reizen we met de Salesiaanse Familie naar Annecy en omgeving om het leven en de spiritualiteit van Franciscus van Sales te verkennen.

In dit Franciscus van Salesjaar genieten we maandelijks van een bijdrage van Wim Collin, onze medebroeder in Rome. Deze maand bezorgde hij ons een boeiende tekst over het gebed volgens Franciscus van Sales (je vindt de bijdragen op www.donbosco.be waar je bovenaan ‘Sales 400’ kunt aanklikken). Een aanrader voor al wie zich wil verdiepen in de spiritualiteit van de heilige die door Don Bosco tot patroon van onze congregatie gekozen werd.

Vandaag begint de noveen van Maria, onze Hulp, in voorbereiding op haar feest van 24 mei. Een eenvoudig meisje mocht de Moeder worden van de Heer Jezus. Niemand staat zo dicht bij Hem als zij. We mogen ons dan ook in vertrouwen tot haar wenden met onze gebedsintenties voor de noden van de mensen, voor de wereldvrede, voor een gezegende toekomst van onze provincie. Zoals voor Don Bosco moge zij ook voor ons een steun en toeverlaat zijn.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal