Brief van de provinciaal 2022-2023/10

Wilfried Wambeke

Provinciaal Wilfried Wambeke geeft in zijn maandelijkse brief een update over het reilen en zeilen van de Don Boscobeweging in Vlaanderen en Nederland. In deze brief heeft hij het onder meer over het bezoek van de provinciale raad aan Turijn en over de nieuwe benoemingen.

Beste medebroeders

Met de leden van de provinciale raad zijn we net thuis van de Visita d’Insieme in Turijn. Wie in het verleden al dergelijke week meemaakte, weet dat dit geen toeristische uitstap is. Behalve de weg tussen Valdocco en het nabijgelegen hotel hebben we nauwelijks iets gezien van de stad. Dat de Visita in Valdocco kan plaatsvinden, is wel van grote waarde. Je beseft dat onze goede stichter Don Bosco daar zijn roeping waargemaakt heeft en alles ademt er zijn spiritualiteit uit. Kunnen verwijlen bij zijn graf en alle intenties van onze provincie aan zijn voorspraak kunnen toevertrouwen, doet beseffen dat we er nooit alleen voor staan en dat God ons in de persoon van Don Bosco een uniek en inspirerend geschenk gegeven heeft.

Een Visita d’Insieme is een bijeenkomst van de Algemeen Overste en zijn raad en alle provinciaals en hun raadsleden van een regio. In 2023 vindt deze reflectieweek plaats in de zeven salesiaanse regio’s van de wereld. Onze regio Centraal- en Noord-Europa was vorige week aan de beurt om drie jaar na het Algemeen Kapittel en drie jaar voor het volgende Algemeen Kapittel een stand van zaken op te maken. In bepaalde opzichten is dit geen gemakkelijke opdracht omwille van de grote verscheidenheid; onze regio is verspreid over 29 landen met 26 verschillende officiële talen. Anderzijds is deze grote diversiteit enorm boeiend. Als voorbeeld geef ik de samenstelling van de gespreksgroep waar ik zelf deel van uitmaakte: twee Fransen, twee Slovenen, een Pool, twee Slovaken, een Hongaar, vier Oekraïners en 3 medebroeders van onze provincie.

Alle raadsleden van de Hoofdraad brachten een inhoudelijke impuls als aanzet voor de uitwisseling in groepen. Dat de congregatie veel belang hecht aan bepaalde domeinen was duidelijk af te leiden uit het programma van die week: aan de jeugdpastoraal, met een gewaardeerde analyse van de actuele situatie in Europa en aan de vorming, met een sterk accent op de gedeelde vorming van salesianen en Don Boscowerkers werd telkens een volledige dag besteed. De andere domeinen werden beknopter behandeld: de sociale communicatie met een vooruitblik op de nieuwe uitdagingen die er zitten aan te komen, de algemeen econoom met vragen over een versterking van de onderlinge samenwerking tussen provincies, de missies met een inhoudelijke reflectie over de betekenis van het Europaproject, de vicaris met een aantal beleidslijnen omtrent de internationalisering van onze provincies en ten slotte de Salesiaanse Familie met vragen over de samenwerking en het gedeelde salesiaans charisma.

In bovenstaande opsomming wordt de Algemeen Overste niet vermeld, maar hij komt na ieder dagdeel wel degelijk aan bod met een samenvatting van de besproken items, met conclusies en met antwoorden op vragen van allerlei aard. Op het einde van de week gaf hij in een voorlopig slotrelaas een achttal aandachtspunten mee. Deze zullen met de leden van de Algemene Raad verder uitgewerkt worden tijdens de zomersessie van de hoofdraad en daarna in een brief naar alle provincies van onze regio kenbaar gemaakt worden.

Tijdens de directeursvergadering van 16 en 17 mei zullen we meer informatie geven over de Visita. De inhouden zullen daarna terug te vinden zijn in het verslag van de directeursvergadering dat naar alle gemeenschappen zal worden gestuurd.

Personalia

We hadden beloofd enkele benoemingen bekend te maken in de rondzendbrief van 15 mei 2023. Voor de samenstelling van de provinciale raad moeten we nog wachten. Bart en ik hebben daarover een gesprek gehad met de Algemeen Overste. Het is nu aan Bart om op basis van de consultatie en van het overleg met de Algemeen Overste beslissingen te nemen over de raad waarmee hij straks moet werken. De voorstellen zullen daarna overgemaakt worden aan de Algemeen Overste en zijn raad. Omdat zij pas rond 10 juni – na een week retraite – aan de zomersessie beginnen, zal de samenstelling van de provinciale raad pas kunnen bekendgemaakt worden in de rondzendbrief van 15 juni 2023.

We hebben wel de formele goedkeuring gekregen van de Algemeen Overste met zijn raad voor twee directeursbenoemingen. In Boortmeerbeek wordt Michel Ruyters de nieuwe directeur. Michel is nu bijna een jaar in deze gemeenschap. Hij heeft zich op veel domeinen goed ingewerkt en hij geniet het vertrouwen van de medebroeders. Het leiderschap overnemen van zijn zeer gewaardeerde voorganger Jos Gregoire is niet vanzelfsprekend, maar we zijn ervan overtuigd dat Michel de kwaliteiten heeft om op zijn manier een heel goede directeur te zijn.

In Groot-Bijgaarden geeft Bert Van Hecke het directeurschap door aan Mark Tips. Bert is niet de volle zes jaar directeur geweest (hij werd aangesteld in januari 2018) maar om te vermijden dat we over enkele maanden opnieuw veranderingen moeten aanbrengen in de samenstelling van onze gemeenschappen zal Mark op 15 augustus 2023 overnemen. Hij is reeds een jaar in Groot-Bijgaarden en heeft zich geïntegreerd in de pastorale eenheid waarvan de Savioparochie en de parochie van Sint-Ulriks-Kapelle deel uitmaken. Na vele jaren rondt Mark op het einde van dit werkjaar zijn taak af als voorzitter van de sector Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. De taak van een directeur die met verscheidene van zijn medebroeders actief kan zijn in de omliggende parochies is voor hem een mooie uitdaging.

In Sint-Denijs-Westrem wordt Jos Stevens bevestigd voor een tweede mandaat van drie jaar als directeur van de gemeenschap.

Jos Gregoire zal verhuizen naar Groot-Bijgaarden, het huis waar hij vroeger heel graag geweest is. Jos heeft omwille van zijn gezondheid enkele lastige jaren achter de rug. Hij mag het nu wat rustiger aan doen en verder zorgdragen voor zijn gezondheid. Hij zal voorgaan in vieringen in de eigen gemeenschap, bij de zusters van Don Bosco in Groot-Bijgaarden en in enkele gemeenschappen van zusters in de omgeving. Jos wil ook heel graag zorg dragen voor het onderhoud van de tuin. Dat is een hele klus, maar hij kan dit uiteraard op eigen ritme doen. De Medewerkers van Don Bosco van het centrum Groot-Bijgaarden zullen blij zijn dat Jos terug dichterbij komt wonen.

Bert Van Hecke heeft een leeftijd bereikt waarop hij geen nieuwe verantwoordelijkheden moet opnemen. Met zijn rijke ervaring in het beleid van onze provincie en van de congregatie is zijn aanwezigheid in een gemeenschap altijd een meerwaarde. Daarom vroegen we Bert om deel uit te maken van de vormingsgemeenschap van Oud-Heverlee om zijn wijsheid en salesiaanse ervaring ten dienste te stellen van de jonge medebroeders en de vormingsgemeenschap.

Jos Claes is een jaar geleden met veel enthousiasme naar Assel verhuisd om mee te werken aan het nieuw project van jongerenspiritualiteit en ecologie. Omwille van zijn gezondheid heeft hij gevraagd om te mogen terugkeren naar Vlaanderen. Momenteel zijn in het ziekenhuis van Leuven verscheidene onderzoeken gepland. Jos zal verhuizen naar Boortmeerbeek en daar de functie van vicaris overnemen van Marc Vanhoutte. Mee de zorg opnemen voor deze grote gemeenschap is een mooie vorm van dienstbaarheid aan de medebroeders ter plaatse. Jos wil daarnaast graag ingeschakeld worden in de beurtrol om tijdens de weekends voor te gaan in de vieringen bij de zusters in Wijnegem. Op weekdagen is Hugo De Deckere de vaste voorganger bij de zusters, maar omdat Hugo op vrijdag nog op andere plaatsen voorgaat of pastorale activiteiten begeleidt, zou hij het zeker op prijs stellen als Jos de vrijdag van hem kon overnemen.

Ook Frank Ginneberge is bereid gevonden te verhuizen naar Boortmeerbeek. Met zijn vele jaren als missionaris in Congo is hij goed geplaatst om missieprocurator te worden. We hebben Frank gevraagd om vooral tijd te investeren in de contacten met onze medebroeders-missionaris die nog altijd actief zijn in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Australië en met hun families. Ook de families van overleden missionarissen blijven onze aandacht verdienen. Voor Nederland kan Frank een beroep doen op de uitgebreide kennis van Gerard Schoorl die gedurende vele jaren voor Nederland de taak van missieprocurator ter harte heeft genomen. Frank zal o.a. ook samenwerken met Dirk Op de Becq die de taken behoudt waarvoor hij op dit ogenblik verantwoordelijk is (verzenden van pakketten, vervoer van en naar de luchthaven…). Naast zijn opdracht als missieprocurator wordt Frank tevens aangesteld als econoom van de gemeenschap. Vanuit Woluwe doet hij nu reeds de boekhouding van Boortmeerbeek en van sommige missionarissen. Het is evenwel niet de bedoeling dat Frank het volledige takenpakket van de econoom op zijn schouders krijgt. Een aantal taken zullen verdeeld worden tussen hem, de directeur en andere medebroeders. We denken er tevens aan om, als dit nodig blijkt, iemand deeltijds aan te werven om bepaalde taken op te nemen.

Ludo Janssens wordt over een tweetal weken 90. Sinds 2009 was hij met grote toewijding econoom in Boortmeerbeek. Zijn leeftijd belet hem niet om nog altijd met gedrevenheid een aantal zaken te behartigen. Toch menen we in overleg met Ludo, dat het moment gekomen is om niet langer de lasten van het econoom-zijn te moeten dragen. Ludo is bereid gevonden te verhuizen naar de gemeenschap van Sint-Pieters-Woluwe waar hij zeker niet van plan is stil te zitten. Samen met de andere medebroeders van dit huis zal hij enkele huishoudelijke taken opnemen en de plaatselijke econoom ondersteunen.

Hans Decancq heeft gedurende de voorbije vier jaar met veel zorg en toewijding de gemeenschap van Oud-Heverlee geleid. Zeker in de periodes dat de econoom Wilfried Meert om gezondheidsredenen afwezig was (onder meer dit jaar een periode van vijf maanden) kwam er veel gewicht op de schouders van Hans. Toen hij directeur werd in Oud-Heverlee had Hans ook interesse voor het werk van Assel. Hij wil graag zijn energie investeren in het nieuwe project dat daar gestalte krijgt. Samen met Dominiek Deraeve en Biju Oledath en de plaatselijke medebroeders en Don Boscowerkers zal hij Assel helpen uitbouwen tot de thuishaven van de Don Bosco Werken in Nederland en tot een plaats waar veel jongeren, Don Boscowerkers en vrienden van Don Bosco salesiaans geïnspireerd kunnen worden.

Cirilo de Deus sluit eind juni 2023 zijn pastoraal jaar in Oostende af. Tijdens de zomermaanden trekt hij naar Oost-Timor, zijn land van herkomst. Daar zal hij als nieuwgewijd priester voorgaan in een feestelijke dankviering op zaterdag 15 juli 2023. Zijn familie, medebroeders en vele bekenden uit de tijd dat hij in Oost-Timor woonde, zullen hem omringen. Vanaf september zal hij dan vanuit de gemeenschap van Oud-Heverlee een éénjarige master aanvatten aan de faculteit ‘Theologie en Religiewetenschappen’ van de KU Leuven.

In opvolging van Mark Tips zal Carlo Loots vanaf 15 augustus 2023 voorzitter worden van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Carlo stond 25 jaar geleden mee aan de wieg van Don Bosco Vorming & Animatie. Samen met zijn teamleden heeft hij deze vormingsdienst uitgebouwd tot een niet meer weg te denken inspiratiebron van salesianiteit in onze provincie. Toekomstgericht moeten we er nu aan werken om een jonge medebroeder in deze belangrijke sector in te brengen. We vertrouwen deze opdracht toe aan Dieter Verpoest. Aan Annemie Tuts hebben we gevraagd om de coördinatie van Don Bosco Vorming & Animatie over te nemen van Carlo. Met de vele bestuursverantwoordelijkheden die Carlo de komende jaren zal hebben (de twee grote domeinen zijn Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en als ondervoorzitter van VIA Don Bosco), zal hij ook hier uitgedaagd worden om wegen te vinden om de salesianiteit in onze sectoren te ondersteunen. Hij blijft bepaalde activiteiten die deel uitmaakten van het takenpakket van de vormingsdienst verder opvolgen; zoals bijvoorbeeld de organisatie van het tweejaarlijkse internationale Forum Salesiano.

Tegen 1 juli 2023, de dag waarop Bart Decancq tot provinciaal wordt aangesteld, zorg ik ervoor dat mijn persoonlijke spullen ingepakt zijn en dat Bart zijn intrek kan nemen in het provincialaat te Sint-Pieters-Woluwe. Vanaf die datum trek ik voor enkele weken naar onze gemeenschap van Amsterdam om te helpen in de parochies. Naar jaarlijkse gewoonte neemt Luc Sermeus dan een paar weken vakantie in en rond Taizé. In diezelfde periode zal Andy Jebarus bij zijn familie zijn in Indonesië. Bart heeft mij gevraagd om directeur te worden van onze gemeenschap in Oud-Heverlee en eind juni zal ik mijn materiaal naar daar verhuizen. Administratief komt het Bart toe om mijn benoeming voor te stellen aan de Algemeen Overste en zijn Raad. Hij kan dit echter pas doen na zijn aanstelling. We hebben hierover de voorbije week gesproken met de Algemeen Overste. Hij heeft mondeling bevestigd dat hij deze benoeming zal goedkeuren.

Dankbaarheid voor de beschikbaarheid

De voorbije jaren heb ik met heel veel respect en dikwijls met ontroering mogen ervaren hoe medebroeders bereid zijn om zich beschikbaar te stellen voor het project van de provincie. Als provinciaal ga je vaak met een klein hartje naar iemand toe om te vragen een nieuwe opdracht op te nemen en het vertrouwde los te laten. In het besef dat je dan een nieuwe wending geeft aan het leven van iemand die zich met hart en ziel op een bepaalde plaats ingezet heeft. Ondanks het dalend aantal medebroeders in de provincie zijn de noden natuurlijk niet kleiner geworden. Tevens hebben we met pijn in het hart en met grote gevolgen voor de plaatselijke activiteiten ook enkele gemeenschappen moeten sluiten. Toch blijft onze provincie, met nota bene de hoogste gemiddelde leeftijd van alle provincies in de wereld, een dynamiek ontwikkelen die duidelijk maakt dat we erop vertrouwen dat God ons steunt en draagt in onze roeping en dat we met z’n allen concreet en hoopvol blijven geloven in de toekomst van het salesiaans charisma in Vlaanderen en Nederland.

Medebroeders blijven ondanks hun leeftijd bereid om te gaan waar de zendingsopdracht hen roept. Ik voelde me daar soms heel klein bij, maar vooral ongelooflijk dankbaar. Ook nu, wanneer ik de bovenstaande benoemingen omschreven heb, besef ik dat het mensen raakt tot in het diepste van wie ze zijn. We moedigen hen aan te blijven groeien in het engagement dat ze als volgelingen van Don Bosco opgenomen hebben en om hun persoonlijk salesiaans levensproject tot ontplooiing te laten komen op die plaats waar ze zich inzetten voor jonge en gewone mensen tot wie ze gezonden worden. Tevens mogen ze zich gedragen weten door het gebed dat als een netwerk de gelovige dimensie ondersteunt.

Focusgroepen

In de eerste rondzendbrieven van dit werkjaar heb ik geschreven dat we werk zouden maken van het kapittelbesluit van maart 2022: 'De provinciaal met zijn raad stelt in het werkjaar 2022-2023 focusgroepen samen waar de Don Boscowerkers van de verschillende sectoren en werken, samen nadenken en adviezen formuleren over de gedeelde zending en de toekomst van het Don Boscocharisma in onze provincie.'

Tijdens het conclaaf van vorige zomer nodigden we Peter Malfliet uit om met ons mee te denken over de verankering van de salesiaanse identiteit in onze sectoren en werken op lange termijn. Dit resulteerde in een basistekst van twee bladzijden die als aanzet diende voor het denkproces in vijf focusgroepen. Voor iedere groep zochten we een coördinator, een medebroeder en zes of zeven Don Boscowerkers uit verschillende van onze sectoren. De coördinatoren werden uitgenodigd voor een eerste gesprek in de provinciale raad van eind september 2022.

De focusgroepen vergaderden twee keer. Iedere groep had een eigen locatie: Kortrijk, Sint-Denijs-Westrem, Groot-Bijgaarden, Vremde en Oud-Heverlee. Omdat we in elke groep de diversiteit van onze sectoren samenbrachten, was er geen groep in Nederland maar namen enkele mensen uit Nederland deel aan de groep van Vremde en van Oud-Heverlee.

In de provinciale raad van 3 mei brachten de coördinatoren verslag uit. Allemaal hadden ze een heel zinvol traject afgelegd met hun focusgroep. We vonden meerdere parallellen in de verslaggeving. Peter Malfliet nam het op zich een synthesetekst te maken van de verslagen. Die tekst zal verder bestudeerd worden tijdens de directeursvergadering. In een volgend stadium zullen de synthesetekst en het verslag van het gesprek tijdens de directeursvergadering aan alle gemeenschappen bezorgd worden.

Daarmee wordt het traject van dit werkjaar afgerond, maar het proces dat op gang gebracht werd, is duidelijk nog niet af. De adviezen die voorliggen, moeten straks doelstellingen en beleidsopties worden met het oog op het behouden en versterken van de salesiaanse identiteit in al haar facetten in onze sectoren en werken.

Onze zieke medebroeders

Rik Biesmans (Sint-Pieters-Woluwe) is erg verzwakt. Vorige week kreeg hij, samen met zijn zussen Mia en zuster Amelie, de ziekenzalving toegediend.

Adelin Cathoir (Sint-Denijs-Westrem) krijgt na de operatie aan zijn hoofd nu preventief een reeks bestralingen.

Mark Den Haerynck (Sint-Denijs-Westrem) heeft vervelende nevenwerkingen van de immuun-therapie en wordt nu ook verder behandeld voor een ontsteking aan de pancreas.

Karel Eyckmans (Sint-Denijs-Westrem) verblijft sedert 20 april 2023 in WZC Zonnehove te Sint-Denijs-Westrem. Hij werd vanuit het Maria Middelaresziekenhuis te Gent rechtstreeks naar daar overgebracht.

Stan Provoost (Sint-Denijs-Westrem) ervaart een verminderende kracht in zijn armen en handen. Zelfstandig lopen is niet meer mogelijk. Hij heeft nu een aangepaste elektrische rolstoel. ’s Ochtends en ’s avonds wordt hij door verzorgenden geholpen bij het opstaan en slapengaan. Stan beseft dat de ALS-diagnose betekent dat het niet meer beter wordt, maar wie hem bezoekt, ervaart dat hij op een wijze, gelovige manier omgaat met zijn situatie.

In onze gemeenschappen bidden we voor onze zieke medebroeders en voor alle zieke mensen die ons om een gebed vragen. Ook voor de mensen die hen met zorg omringen, bidden we.

Thuisgekomen in het huis van de hemelse Vader

Danny Caluwé, broer van onze overleden medebroeder Charly, is op 22 april 2023 te Beringen gestorven op 80-jarige leeftijd.

Op zaterdag 29 april werd zuster Maria Poelmans na een val opgenomen in het ziekenhuis te Malle. In de nacht van 2 mei 2023 is de zus van onze medebroeder Louis en van onze overleden medebroeder Jef onverwacht gestorven. Een groot verlies voor de zustergemeenschap te Wijnegem waar zij met haar aanstekelijke vriendelijkheid en dienstbaarheid heel wat taken opnam in de zorg voor de zieke en hulpbehoevende zusters. Zuster Maria is 86 geworden.

Eind april 2023 overleed plots Chris Moester, de jongere broer van Tony Moester, medebroeder-missionaris in Australië. Chris zou op 6 juni 82 worden.

Op 6 mei 2023 is Tuur, de jongste broer van onze medebroeder John Van Meerbeeck en van onze overleden medebroeder Piet Van Meerbeeck onverwacht thuis overleden te Ekeren. Tuur is 74 geworden.

In de vroege ochtend van 6 mei 2023 is onze dierbare medebroeder Jules Reynders overleden op 92-jarige leeftijd. Vanaf zijn middelbare studies in Don Bosco Hechtel is Jules zijn hele leven bij Don Bosco gebleven. Na zijn vormingsjaren vertrok hij voor de eerste keer als missionaris naar Congo in 1962. Hij zou er 39 jaar blijven, tot in 2001. Welke opdracht hij ook kreeg, als leraar scheikunde en natuurkunde, als econoom of als aalmoezenier, deze zachtaardige en eerder zwijgzame medebroeder bleef altijd een man van de praktijk. Handenarbeid interesseerde hem meer dan de theorie. Zowel tussen de mensen als in de natuur was hij in zijn nopjes want in alles herkende hij sporen van het goddelijke. Teruggekeerd in Vlaanderen toonde hij zijn vakmanschap als tuinman in ons huis van Boortmeerbeek. De laatste jaren namen zijn krachten af en moest hij zijn lievelingswerk aan anderen laten. Dit gaf hem meer tijd om te lezen en zich te verdiepen in het leven na de dood. Hij had geen zekerheid hoe dat zou zijn, maar hij was er heilig van overtuigd dat het daar prachtig zou zijn. Hij heeft er dan ook jaren naar verlangd om te mogen sterven, want het leven na dit leven zou een uiteindelijke voldoening geven die je hier op aarde nooit kunt bereiken.

Afscheid nemen van een dierbare raakt ons en brengt verdriet, maar als gelovige mensen vertrouwen we er ook op dat onze geliefde overledenen opgenomen worden in de eeuwige ruimte van onze barmhartige en liefdevolle God.

Andere mededelingen

Van 20 tot 24 mei 2023 heten we don Gildasio Mendes dos Santos, algemeen raadslid voor de sociale communicatie, welkom in onze provincie. Hij wenst kennis te maken met verscheidene activiteiten van onze provincie, maar altijd met de invalshoek van de wijze waarop we de salesiaanse boodschap kenbaar maken in Nederland en Vlaanderen. Bart Decancq heeft als gedelegeerde voor de communicatie samen met Anja Hoogeveen en Tim Bex een boeiend programma voorbereid. Op zondag 21 mei 2023 vergadert hij met de provinciale raad.

De laatste week van juli en de eerste week van augustus 2023 zullen verscheidene jonge medebroeders deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Portugal: Pedro Ayala (die actief betrokken is bij de organisatie van IJD, de Interdiocesane Jeugddienst), Leo Antonysamy, Nilesh Dodiyar, David Tulimelli, Fred Wamare en wellicht ook Simon Nongrum vanuit Amsterdam. Ze sluiten aan bij de jongerengroepen die vanuit Vlaanderen en Nederland deelnemen. We wensen hun dat ze inspirerend aanwezig mogen zijn in dit bijzondere gebeuren en dat er mooie kansen zijn tot diepgaande contacten met jonge gelovigen.

Pedro Ayala volgde gedurende een aantal jaren online-lessen waarna hij vorige week het diploma van master in de pedagogie behaalde. De lessen werden georganiseerd in zijn land van herkomst Mexico, maar het diploma zal ook hier in Europa erkend worden. Van harte gefeliciteerd, Pedro, voor de inspanningen die je leverde en voor het behaalde resultaat.

Verscheidene missionarissen verblijven momenteel tijdelijk in ons land. Leon Panhuysen is bij zijn familie in Hansbeke. Michel Zwaenepoel verblijft in Boortmeerbeek. Pol Feyen zal op 16 juni 2023 terugkeren uit Congo. Vandaag of morgen zal Andrès Boone aankomen. Hij hoopt nog tijdig hier te geraken want zijn moeder verblijft op de palliatieve zorgeenheid in Kortrijk. Over de andere missionarissen en hun plannen om naar het thuisfront te komen, hebben we op dit ogenblik geen informatie, maar ze mogen ons die uiteraard altijd meedelen.

Van donderdag 22 tot zondag 25 juni 2023 vindt in Valdocco een internationaal oud-leerlingencongres plaats. Als gedelegeerde voor de oud-leerlingen in onze provincie zal Eric Haelvoet daaraan deelnemen.

In salesiaanse verbondenheid
Wilfried Wambeke sdb, provinciaal