De brug tussen Welzijn en Onderwijs

Don20 Bosco20 SPW 1gn8dwl

Dagcentrum De Wip in Halle, dat deel uitmaakt van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, werkt al een tijdje samen met de campus Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. Het doel? De brug slaan tussen welzijn en onderwijs en de bestaande kloof op die manier verkleinen.

"Als dagcentrum binnen Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen zetten we, vanuit onze eigen expertise, een outreachend aanbod op", vertelt Eveline Sanders, contextbegeleider in Dagcentrum De Wip. "We reikten uit naar de Brusselse schoolcontext waar de school en het internaat van campus Don Bosco Woluwe vaststelde dat een steeds groter wordende groep jongeren geen toegang heeft tot de juiste ondersteuning. Een complexiteit aan uiteenlopende, doch zeer specifieke randfactoren zorgt dat het louter voorzien van onderwijs of opvang, ontoereikend is. Een betere afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp drong zich op."

Welzijn bevorderen
"Toen campus Woluwe destijds met de handen in het haar bij ons aanklopte, waren we meteen enthousiast om een bijdrage te kunnen leveren aan het uitwerken van een inclusieve campus waar naast kwaliteitsvol onderwijs en werken aan het welzijn van de jongere met aandacht voor zijn context, ook het voorkomen van drop out centraal zou staan."

"De nood is er hoog, gezien Brussel een grote groep jongeren huisvest die moet opgroeien in een kansarme of kwetsbare context. Thema’s als migratie, ongeletterdheid, psychisch lijden, … zijn er dagelijkse kost en jongeren dragen vaak meer verantwoordelijkheid dan van hen verwacht kan worden. Die zware belasting bemoeilijkt het bijbenen op schools vlak en maakt het hen soms onmogelijk voltijds thuis te kunnen wonen. Het schoolinternaat raakt steeds meer bezet door leerlingen die nood hebben aan of doorstromen uit jeugdhulp. Escalaties kunnen worden voorkomen door vroegtijdig gepaste ondersteuning te bieden of er naar door te verwijzen. Zowel school als internaat ontbreekt echter expertise en mandaat om met de complexiteit van deze doelgroep aan de slag te gaan, zonder zelf hun kerntaak uit het oog te verliezen."

Inspelen op noden van leerlingen
"Het outreachend aanbod situeert zich zowel op organisatie -, team- als leerlingniveau. Op school betekende dit het beleidsmatig uitbouwen van een gedragen zorgvisie met implementatie van het handelingsgericht werken. Een heus welzijnsteam werd in het leven geroepen om meer efficiënt te kunnen inspelen op de noden van de leerling en onderwijs op maat te kunnen bieden. Dagcentrum De Wip voegde een orthopedagogische expertise toe aan het team en kon op korte termijn laagdrempelige contextbegeleiding aanbieden wanneer externe hulp (nog) geen optie was. Het zorgcontinuüm werd vertaald naar een concrete procedure met als doel leerkrachten op een onderbouwde manier handvaten te bieden en hen zo weerbaarder te maken bij het omgaan met de diversiteit aan problematieken binnen hun klasgroep."

"Ook binnen het internaat wordt er op deze drie niveaus ingezet. Dagcentrum De Wip fungeerde als klankbord bij het nemen van organisatorische beslissingen. Daarnaast zetten we een (team)coachingstraject op poten waarbij het team werd uitgedaagd kritisch te kijken naar de eigen opvoedersrol, alsook het teamfunctioneren en de onderlinge interacties onder de loep te nemen. Door het maandelijks bijwonen van de teamvergadering kon eveneens concrete ondersteuning geboden worden bij het vormgeven van een gedragen aanpak in de verschillende leefgroepen. Tenslotte werd het aanbod van contextbegeleiding door meerdere internen en hun gezin benut."

Op de proef gesteld
"Het enthousiasme waarmee we destijds van start gingen, werd doorheen het traject meermaals op de proef gesteld. De confrontatie met de grenzen van onze draagwijdte zette ons meermaals met beide voeten op de grond. Alsook het besef dat nog zovele jongeren het spoor bijster zijn en zowel het onderwijs - als jeugdhulpverleningslandschap hen niet altijd wegwijs kan maken. Het belang van het hertalen van de schoolse problematiek naar een ruimere kijk op welzijn werd meer dan duidelijk. De uitdaging aangaan om beide dichter bij elkaar te brengen, en zo de kans krijgen een nieuwe invalshoek te verkennen, ervaren we als een verrijking."

"Deze concrete vertaalslag willen we in de toekomst trachten te bewerkstellingen door de uitwerking van een school ondersteunend en integraal ‘time-in’ aanbod, een volgende noodzakelijke stap in onze samenwerking. Waar we in een eerdere fase onze expertise vooral hebben ingezet met het oog op het versterken en uitdragen van de welzijnsvisie op school, willen we nu een aanbod realiseren dat de leerling rechtstreeks kan bereiken en hem zonder omweg kan ondersteunen wanneer les volgen niet lukt. Op die manier wordt zorg op maat vlotter toegankelijk voor de leerling en wordt de drempel tussen onderwijs en welzijn, alsook tussen welzijn en ouders, verlaagd."