(NL) – Reactie van de salesianen op de reportage van CNN

Group2011 qg45sj5

Brussel, 21 november 2019 – Zoals de salesianen eerder communiceerden en zoals CNN vandaag berichtte, heeft een Belgische priester zich tijdens zijn tewerkstelling in de Centraal Afrikaanse Republiek mogelijk schuldig gemaakt aan kindermisbruik. De nodige instanties, waaronder de Leuvense procureur, werden op de hoogte gebracht van de geruchten. Ondertussen zijn de salesianen van Don Bosco ook een kerkelijk onderzoek gestart.

Een Belgische priester van de salesianen heeft zich in de Centraal-Afrikaanse Republiek mogelijk schuldig gemaakt aan kindermisbruik. De betrokkene werd in 2012 in België veroordeeld wegens seksueel misbruik van jongeren. “Kindermisbruik staat haaks op het ideaal van Don Bosco dat het welzijn en de integrale ontplooiing van jonge mensen beoogt. We nemen misbruik en overschrijdend gedrag dan ook zeer serieus en leven mee met de slachtoffers en hun familie”, verduidelijkt Carlo Loots, het aanspreekpunt voor seksueel misbruik door salesianen uit Vlaanderen en Nederland.

“Toen de feiten in 2001 aan het licht kwamen, hebben we de betrokken medebroeder onmiddellijk geschorst en uit het internaat verwijderd. Daarnaast heeft onze provinciaal de salesiaan in kwestie verplicht om in therapie te gaan”, verduidelijkt Loots. “Priesters die beschuldigd of berecht worden van dit soort praktijken kunnen niet zo maar uit de congregatie gezet worden.”

Met goedkeuring van probatiecommissie naar Centraal Afrikaanse Republiek
Na zijn veroordeling kreeg de priester de toestemming van de probatiecommissie om een logistieke opdracht te vervullen in de Centraal Afrikaanse Republiek. De verantwoordelijken ter plaatse waren op de hoogte van de voorgeschiedenis van de priester. Met hen werden duidelijke afspraken gemaakt in verband met de inzetbaarheid van de salesiaan.

Over de jaren heen werd de voorgeschiedenis van L.D. verschillende keren herhaald en benadrukt. De betrokkene vervulde geen pedagogische taak maar stond in voor fondsenwerving en uitbouw van de organisatie.

“De suggestie van CNN dat de congregatie der Salesianen gepoogd heeft om L.D.’s achtergrond te verbergen, of onvolledige informatie heeft verschaft, is niet correct en tendentieus.”

“Er is herhaaldelijk en in alle transparantie met deze partijen gesproken. Het is het Belgische gerecht dat toestemming heeft verleend om de betrokkene een taak te laten opnemen in CAR, met garanties van de toenmalige bisschop in Centraal Afrikaanse Republiek dat L.D. onder toezicht zou staan en zijn voorwaarden verder zou nakomen. Bij de eerste berichten over mogelijke nieuwe feiten, hebben wij zelf de instanties ingeschakeld.”

“Ondanks onze opvolging en die door Justitie, zijn we deze zomer, in het kader van een onderzoek van CNN, ingelicht over mogelijk nieuwe feiten. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de aantijgingen correct zijn en om hoeveel slachtoffers het gaat”, stelt Carlo Loots.

Naast gerechtelijk onderzoek ook kerkelijk onderzoek
“Zodra we op de hoogte gesteld werden van de mogelijke feiten, hebben we het nodige gedaan om de veiligheid van de lokale kinderen te verzekeren. De priester in kwestie werd teruggeroepen en de nodige instanties, waaronder de Leuvense procureur, werden op de hoogte gebracht”, verklaart Carlo Loots. Ondertussen zijn de salesianen van Don Bosco ook een kerkelijk onderzoek gestart. Met deze maatregelen volgt de congregatie de meest recente richtlijnen van de Rooms-Katholieke Kerk.

“Van priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik wordt vaak geëist om hen uit hun ambt te ontheffen. Enkel de Congregatie van de Geloofsleer kan zo’n beslissing nemen nadat een kerkelijk onderzoek is afgesloten en de feiten bewezen zijn.”

Het kerkelijk onderzoek naar de aantijgingen tegen de salesiaan is momenteel volop aan de gang. In afwachting van verdere maatregelen werd de betrokken priester teruggeroepen naar België en preventief geschorst in de uitoefening van zijn priestertaken.

Procedures ter preventie van seksueel misbruik
“Het afgelopen decennium hebben we onze procedures ter preventie van misbruik en grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk versterkt”, verduidelijkt Loots. Kandidaat-salesianen moeten strenge screening- en beoordelingsprocessen ondergaan om zo te verzekeren dat elke kandidaat die een risico vormt op seksueel misbruik, uitgesloten wordt.

Daarnaast worden startende salesianen onderworpen aan een psychologische en seksuele beoordeling en aan sociale media en criminele achtergrondcontroles. Jaarlijks wordt er ook een meerdaagse vorming voorzien rond lichamelijkheid, affectiviteit, seksualiteit, relaties voor salesianen in opleiding. Hierbij wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan seksueel grensoverschrijdend gedrag (preventie, meldplicht, reactiebeleid …).

Meldpunt seksueel misbruik in de Kerk
“We roepen iedereen die binnen een kerkelijke context het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik of vermoedens heeft van incidenten van seksueel misbruik op om contact op te nemen met de kerkelijke opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie”, concludeert Loots. Dat kan op het mailadres info.misbruik@kerknet.be of op het nummer 02 509 97 43.